APG

Kandidujte do Asociace podnikatelů v geomatice. Chystá se valná hromada

valná hromada Asociace podnikatelů v geomatice / GeoBusiness

Představenstvo Asociace podnikatelů v geomatice, dříve známé pod názvem Česká komora zeměměřičů, svolává na 12. února 2018 valnou hromadu.

Program jednání valné hromady

  1. Zahájení valné hromady – ověření usnášeníschopnosti, volba předsedajícího valné hromady, zapisovatele a skrutátorů
  2. Představení cílů APG a jejich odsouhlasení
  3. Schválení volebního řádu
  4. Volby členů představenstva a volby členů dozorčí rady
  5. Vyhlášení výsledků voleb
  6. Všeobecná diskuse
  7. Ukončení valné hromady

Datum a místo valné hromady

Valná hromada Asociace podnikatelů v geomatiace se koná 12. února 2018 od 10:00. Setkání se koná v sále 418 v budově ČSVTS na adrese Novotného lávka 200/5, Praha 1.

Kandidujte do předsednictva asociace

Chcete-li kandidovat do předsednictva nebo dozorčí rady, tak podle článku 6.3.6 a 7.2.6 platných stanov APG musíte své rozhodnutí doručit v písemné formě do sídla APG nejpozději do 15 dnů před konáním valné hromady, jinak se ke kandidatuře nepřihlíží.

Jména přihlášených kandidátů zveřejní současné představenstvo asociace nejpozději pět dnů před konáním valné hromady na webu asociace.

Právo hlasovat na valné hromadě náleží dle článku 5.3.2 platných stanov pouze těm kmenovým členům APG, kteří nejsou v době konání valné hromady v prodlení s úhradou členského příspěvku.

Členské příspěvky asociace

Členský příspěvek za rok 2018 je třeba uhradit do 31. ledna 2018 na účet APG, vedený u ČSOB a.s., číslo účtu 476755863/0300.

Kmenoví členové jsou pak povinni ve stejné lhůtě předložit představenstvu svou poslední schválenou účetní závěrku či další potřebné doklady vyjmenované v odst. 2.1. platných stanov potřebné pro ověření výše členského příspěvku a
zařazení do příslušné volební skupiny.

[zdroj pozvánka na valnou hromadu APG]

/* ]]> */