pozemkové úpravy / GeoBusiness

Státní pozemkový úřad vypsal nadlimitní veřejnou zakázku na GIS s předpokládanou hodnotou 37 800 000 Kč bez DPH.

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je dodávka centralizovaného geografického informačního systému a následná údržba a podpora systému po dobu až 36 měsíců a dále možnost rozvoje systému formou ad hoc služeb (cena hodnot je cca 8 milionů korun).

Součástí dodávky GIS je provedení analytických prací, dodávka software, dokumentace, implementace, poskytnutí licencí, maintenance licencí a poskytnutí veškerého dalšího souvisejícího plnění.

Veškeré služby, dodávky a související činnosti, které jsou předmětem plnění veřejné zakázky, jsou vymezeny v podrobnostech nezbytných k jejich realizaci v rozsahu požadovaném zadavatelem v Technické specifikaci předmětu veřejné zakázky (viz Příloha č. 1) a v závazném vzoru návrhu smlouvy (viz Příloha č. 4).

Dodavatelé jsou oprávněni podat nabídku do jedné nebo do obou dílčích částí.

Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Část 2 Geografický informační systém Státního pozemkového úřadu“ naleznete na webu SPÚ.

martin-vrba-statni-pozemkovy-urad-spu-cr / GeoBusiness

Ústředním ředitelem Státního pozemkového úřadu byl jmenován Martin Vrba, absolvent oboru fytotechnika na agronomické fakultě Vysoké školy zemědělské. Martin Vrba se v pozemkových úpravách pohybuje již od roku 1992, na SPÚ působí od roku 2013.

 • 1/2013 – dosud Státní pozemkový úřad
 • 1/2017 – 12/2018 ředitel sekce řízení ústředí
 • 7/2014 – 12/2016 ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
 • 3/2014 – 6/2014 pověřen vedením Státního pozemkového úřadu
 • 2/2013 – 2/2014 ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
 • 1/2003 – 2/2013 Ministerstvo zemědělství
 • 3/2010 – 1/2013 ředitel územního odboru ÚPÚ Ústecký kraj
 • 1/2009 – 2/2010 vedoucí územního samostatného oddělení Ústecký kraj
 • 1/2003 – 12/2012 ředitel Pozemkového úřadu Litoměřice
 • 12/1998 – 12/2002 Okresní úřad Litoměřice
 • 12/1998 – 12/2002 vedoucí referátu Okresní pozemkový úřad
 • 2/1992 – 7/1995 Okresní úřad Litoměřice
 • 2/1992 – 7/1995 odborný referent
soutěž Žít krajinou 2018 / GeoBusiness

Státní pozemkový úřad pořádá dvanáctý ročník soutěže Žít krajinou. Pořadatelé soutěže chtějí ocenit a představit veřejnosti nejkvalitnější realizovaná opatření navrhovaná v pozemkových úpravách. Soutěž podporuje projekty, které svým charakterem splňují požadavky na celkové řešení krajiny nebo její části.

Hlavním cílem soutěže Žít krajinou je seznámit odbornou i laickou veřejnost s rozsahem a úrovní výstavby tzv. společných zařízení jako jsou biokoridory a biocentra, vodní nádrže, průlehy, větrolamy nebo polní cesty. Soutěž oceňuje kvalitně odvedenou společnou práci  poboček krajských pozemkových úřadů, obcí, projektantů i dodavatelů a chce tak přispět ke zvýšení  prestiže oboru.

Kdo se může přihlásit

Do soutěže může přihlásit svoji realizaci

 • místně příslušná pobočka krajského pozemkového úřadu,
 • projektant, resp. projekční firma pozemkových úprav,
 • autor realizačního projektu společného zařízení,
 • realizační firma společného zařízení,
 • obec, resp. vlastník společného zařízení.

Dvě soutěžní kategorie

Soutěží se ve dvou kategoriích:

 • Zelená a dopravní infrastruktura (prvky ÚSES, opatření ke zpřístupnění pozemků)
 • Tvorba a ochrana krajiny (protierozní a vodohospodářská opatření)

V každé kategorii budou udělena první tři místa, dále ocenění Cena Státního pozemkového úřadu a Cena veřejnosti, která je udělována projektu s nejvyšším počtem hlasů získaných ze strany veřejnosti prostřednictvím internetového hlasování. Veřejnost bude mít možnost se do hlasování zapojit v průběhu prosince 2018. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční na jaře 2019.

Do kdy se můžete přihlásit

Projekty do soutěže mohou být přihlášeny pouze elektronicky, a to do 31. října 2018 na webu  www.soutezzitkrajinou.cz

Asociace podnikatelů v geomatice / GeoBusiness

Asociace podnikatelů v geomatice oznámila své pracovní výsledky. Přečtěte si, na čem pracují jednotlivé pracovní skupiny.

Vnější vztahy

Asociaci jsme představili na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním. Na setkání s předsedou rezortu Karlem Večeřem obě strany vyjádřily snahu o nalezení společných témat s ČÚZK na úrovni jeho potřeb ve vztahu k podnikatelským aktivitám členů APG. Předseda ČÚZK vyzdvihl dosaženou úroveň vyjednávání o zeměměřické komoře ze zákona.

Předseda APG na Mezinárodním energetickém fóru přítomným představil asociaci a její cíle. Diskutovali jsme také s Vladimírem Dlouhým, prezidentem Hospodářské komory ČR. Cílem jednání s HK ČR je ovlivnit přípravu zákonů, které mají dosah do podnikání v geomatice.

Setkali jsme se s ústřední ředitelkou Státního pozemkového úřadu a jednali o komplexních pozemkových úpravách. Asociace těmito kroky vytváří prostor pro budoucí činnost svých členů.

S ICT unií jsme jednali o možnostech spolupráce na tvorbě digitální technické mapy. Pro všechny členy naší asociace je DTM velké téma, a proto chceme spolupráci s unií dále rozvíjet.

Vzdělávání

Uvědomujeme si současné nízké povědomí o geomatice. Proto je jedním z  cílů naší skupiny celoživotní vzdělávání a pomoc školám při propagaci oboru.

Rádi bychom také připravili školení pro členy APG. Jako vhodná témata se nám jeví katastr nemovitostí, vzdělávání v geomatice, ekonomika, právní poradenství a počítačová gramotnost.

GIS

Jako cíle jsme si vytkli aktivní zapojení do procesů realizace GeoInfoStrategie, tvorby standardů a relevantní legislativy.

Chceme také spolupracovat s dalšími profesními organizacemi a odbornými pracovními skupinami v oblastech geomatiky, katastru nemovitostíBIM.

Inženýrská geodézie

Zajišťujeme zastoupení APG v pracovní skupině pro BIM v rámci Státního fondu dopravní infrastruktury. Rádi bychom také postupně zrevidovali stávající normy v oboru.

Katastr nemovitostí

Máme zájem o vytvoření společné expertní skupiny s ČÚZK, která by dlouhodobě řešila důležitá témata, týkající se spolupráce a rozvoje českého katastru nemovitostí.

Pozemkové úpravy

Domluvili jsme se s Asociací poskytovatelů služeb pro pozemkové úpravy (APÚ) na formě podepsání memoranda o spolupráci.

Vznikla také neformální pracovní skupina „139“, která chce vyjasnit priority potenciálních změn zákona 139, protože představy Státního pozemkového úřadu se mohou značně lišit od názorů odborné veřejnosti.

Řešíme problém s nezveřejňováním protokolů z hodnocení nabídek pozemkových úprav. Po 20 letech praxe, kdy všichni uchazeči znali cenové nabídky ostatních uchazečů, přecházejí někteří zadavatelé z SPÚ na nepochopitelnou a netransparentní praxi, kdy tyto informace neposkytují.

Proč vznikla asociace

Slovem „geomatika“ v názvu chce tato asociace prezentovat otevřenost pro všechny podnikatele a zaměstnavatele podnikající nejen v geodézii, ale i v jiných blízkých oborech jako jsou pozemkové úpravy a GIS. Byly učiněny přípravné kroky – stanovy, registrace v Hospodářské komoře ČR, konzultace na regionální úrovni a nyní začínáme přijímat nové členy.

Asociace chce vylepšit postavení geomatického podnikatelského sektoru mezi jinými obory.

Co je APG

APG je sdružení podnikatelských subjektů podnikajících v oboru geodézie, geoinformatiky a subjektů zabývajících se sběrem dat a pozemkovými úpravami.

Asociace podnikatelů v geomatice navazuje na Českou komoru zeměměřičů, která byla do APG transformována rozhodnutím valné hromady ČKZ dne 8. ledna 2018.

Kdo je členem asociace

Členy asociace jsou geodeti, geoinformatické firmy, inženýrské organizace, školy. Počet členů Asociace se pohybuje kolem 40 ze všech krajů České republiky.

Členství v asociaci je kmenové pro podnikatele v geomatice a přidružené, určené pro nepodnikající osoby, školy apod. Členové asociace prezentují roční obrat přibližně 1 miliardy korun v ČR.

Proč se stát členem asociace

Asociace podnikatelů v geomatice je organizací, která veškerou svoji činnost zaměřuje na vytváření a kultivaci podmínek pro vaše podnikání. Její přínos je nesporný a je pouze na vás, zda budete chtít využít jejích možností a zkušeností pro vaši firmu. Firma, která je dobrá a perspektivní, by neměla stát mimo profesní sdružení ve svém oboru.

Cílem asociace není mít co nejvíce členů za každou cenu. Chce jen členy solidní a perspektivní, aby za ně mohla převzít trvalou morální záruku. Takovým členům chce i pomáhat.

Pokud se rozhodnete rozšířit řady asociace, kontaktujte ji na adrese info@apgeo.cz. Asociace podnikatelů v geomatice vás uvítá ve společenství firem, které jsou tvůrci zdravého podnikatelského rozvoje v České republice.

Kontakty na pracovní skupiny

Rádi byste se dozvěděli více o činnostech jednotlivých pracovních skupin, případně se také aktivně zapojili? Uvádíme kontakty na vedoucí pracovních skupin, se kterými se můžete spojit.

Vnější vztahy – Martin Hrdlička, HRDLIČKA, martin.hrdlicka@apgeo.cz

Vzdělávání – Denisa Petříková, GKS – geodetická kancelář, denisa.petrikova@apgeo.cz

GIS – Jiří Bradáč, T-MAPY, jiri.bradac@apgeo.cz

Inženýrská geodézie – Jiří Habrovec, GEODROM, jiri.habrovec@apgeo.cz ; Jaroslav Kocián, GEFOS, jaroslav.kocian@apgeo.cz

Katastr nemovitostí – Jan Plavec, GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář, jan.plavec@apgeo.cz

Pozemkové úpravy – Martin Malec, Geocart CZ, martin.malec@apgeo.cz

soutěž Žít krajinou 2017, výsledky soutěže / GeoBusiness

V soutěži Žít krajinou, kterou pořádá Státní pozemkový úřad, odborná porota udělila ocenění za projekty, realizované v roce 2017.

Tato soutěž, kterou od roku 2006 ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy pořádá Státní pozemkový úřad, se původně jmenovala Společné zařízení roku.

Úplné výsledky soutěže Žít krajinou 2017

Zelená a dopravní infrastruktura

1. místo: polní cesta s biokoridorem v katastrálním území Rašovice
SPÚ – pobočka Kutná Hora

2. místo: rekonstrukce polních cest H01.1 a P01 v katastrálním území Křínov
SPÚ – pobočka Tachov

3. místo: polní cesta HC 8 v katastrálním území Vlčnov u Chrudimi
SPÚ – pobočka Chrudim

Před realizací: polní cesta s biokoridorem v katastrálním území Rašovice
Po realizaci: polní cesta s biokoridorem v katastrálním území Rašovice

Tvorba a ochrana krajiny

1. místo: polní cesty, víceúčelová nádrž a LBC 7 v katastrálním území Čelčice – I. etapa
SPÚ – pobočka Prostějov

2. místo:
retenční nádrže Krokočín
SPÚ – pobočka Třebíč

3. místo:
výsadby Košín
obec Košín

Cena Státního pozemkového úřadu

polní cesty, víceúčelová nádrž a LBC 7 v katastrálním území Čelčice – I. etapa
SPÚ – pobočka Prostějov

Cena veřejnosti

biocentrum BC7 s vodní plochou IP4 a biokoridor BK4 v katastrálním území Choťovice
SPÚ – pobočka Nymburk

Proč se soutěž pořádá

Biokoridory a biocentra, vodní nádrže, polní cesty, zatravněné průlehy, větrolamy nebo například vysázená zeleň jsou prvky, které pomáhají české krajině. Budují se v rámci pozemkových úprav, které zpřehledňují a uspořádávají pozemky tak, aby to lépe vyhovovalo jejich majitelům i jejich účelu. A součástí návrhu pozemkových úprav je právě i plán společných zařízení. Ten tvoří cestní síť a systém ekologických, protierozních a vodohospodářských opatření.

Hlavním cílem soutěže Žít krajinou je seznámit odbornou i laickou veřejnost s rozsahem a úrovní výstavby společných zařízení navrhovaných v pozemkových úpravách. Soutěž oceňuje kvalitně odvedenou společnou práci poboček krajských pozemkových úřadů, krajských pozemkových úřadů, projektantů i dodavatelů a chce tak přispět ke zvýšení jejich prestiže v oboru.

Dvě kategorie

Soutěž podporuje projekty, které svým charakterem splňují požadavky na celkové řešení krajiny nebo její části. Soutěžit se nově bude pouze ve dvou kategoriích: Zelená a dopravní infrastruktura a Tvorba a ochrana krajiny. Ze šesti oceněných z uvedených dvou skupin navíc odborná porota vybere držitele Ceny Státního pozemkového úřadu. Cena veřejnosti pro společné zařízení roku pak bude udělena projektu, který získá nejvíce hlasů od návštěvníků webových stránek soutěže.

Příští ročník

Přihlášky do 12. ročníku soutěže bude možné podávat od začátku prosince 2018 přes web www.soutezzitkrajinou.cz.

Kde najdete projekty z předchozích ročníků soutěže

Na webu www.soutezzitkrajinou.cz najdete také všechny předchozí ročníky, takže se můžete inspirovat při své krajinotvorbě.

Společná zařízení putují do Evropy

Soutěž Žít krajinou je také zařazena do soutěže Ceny české krajiny (CČK), ve které se mimo jiné vybírá rovněž národní kandidát na Cenu Rady Evropy za krajinu (Landscape Award of the Council of Europe).

Soutěž Cena české krajiny oceňuje projekty a opatření, týkající se udržitelného rozvoje, správy nebo plánování krajiny, které mají vyčíslitelný výsledek. Popularizuje význam krajiny pro kvalitní život a posiluje účast běžných občanů na rozhodování o tom, kam krajina nejen v místě jejich bydliště bude směřovat a jak ji člověk bude spoluutvářet.

Některé projekty se díky účasti v Cenách české krajiny a zařazení v Ceně Rady Evropy za krajinu staly známé u nás i v Evropě.

Město Strakonice například bodovalo v CČK v roce 2014 díky záhonkům s letničkovými květinami. Projekt byl realizovaný ve spolupráci se Zahradnickou fakultou Mendelovy univerzity. A druhová skladba strakonických záhonů s květinami se lidem natolik zalíbila, že si něco podobného přáli i na své vlastní zahrádky. Semínka se tak nakonec začala pod názvem Strakonická louka prodávat.

Samotná soutěž Landscape Award má mimo jiné na starosti popularizovat Evropskou úmluvu o krajině z roku 2000, ke které se Česká republika připojila v roce 2002. Cílem soutěže je také popularizovat úspěšné projekty, aby mohly být inspirací pro ostatní a mohly najít své následovníky v různých dalších místech Evropy. Evropské ocenění je udělováno jednou za dva roky.

pozemkové úpravy / GeoBusiness
dohoda SPÚ a SŽDC 2018 / GeoBusiness