givs-2013-feat
logo-inspire-feat

Technická pracovní skupina pracující pod Koordinačním výborem pro INSPIRE pořádá počátkem června úvodní schůzku.

Dne 9. června 2011 od 9.30 se v konferenčním sále ČÚZK v Praze uskuteční úvodní schůzka další technické pracovní skupiny fungující pod Koordinačním výborem pro INSPIRE (KOVIN). Tentokrát se setkání týká skupiny pro licence a legislativu.

Tato úvodní schůzka je opět pojata jako veřejný seminář, přístupný všem zájemcům. Potvrďte svoji účast Adéle Volfové na adrese adela.volfova@cuzk.cz

29. března 2010 vstoupilo v platnost Nařízení pro sdílení dat (úplný název: Nařízení, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o poskytnutí přístupu k sadám prostorových dat a službám prostorových dat členských států orgánům a subjektům Společenství za harmonizovaných podmínek).

Přestože málokdo ví, co je obsahem tohoto nařízení a jak se k implementaci jeho požadavků postavit, jedno je jisté – jde o licence. Navíc termín pro implementaci požadavků je stanoven na říjen 2011.

Cílem červnového semináře proto bude:

 • Umožnit setkání a seznámení odborníků z organizací, které jsou povinnými poskytovateli dat a služeb, kteří mají již určité praktické zkušenosti s touto činností.
 • Informovat o roli a cílech TPS licencování a legislativa, informovat o možnostech zapojení v TPS LICENCE a LEGISLATIVA.
 • Informovat o praktických dopadech a opatřeních vyplývajících ze znění zákona 123/1998, směrnice PSI (Směrnice o opakovaném užití informací ve veřejné správě), autorského zákona a dalších právních předpisů jednotlivých povinných poskytovatelů.
 • Představit praktickou stránku implementace INSPIRE pomocí příkladů z ČÚZK, Zeměměřického úřadu a dalších poskytovatelů dat a služeb a výměny zkušeností.
 • Představit záměr/úkol TPS zpracovat základní seznam datových sad souvisejících s INSPIRE, které jsou v rámci veřejné správy poskytovány, se zaměřením na podmínky jejich poskytování pro podporu implementace požadavků Nařízení 268/2010.inspire-feat

V rámci KOVINu, koordinačního výboru pro INSPIRE, začaly pracovat technické pracovní skupiny.

Ministr životního prostředí zřídil KOVIN v listopadu 2010 jako svůj poradní orgán. Úkolem KOVINu je implementace směrnice INSPIRE včetně hodnocení pokroku, analýza výsledků a koordinace povinných poskytovatelů prostorových dat.

Technické pracovní skupiny aneb TPS mají podpořit poskytovatele v implementaci požadavků směrnice INSPIRE. Zároveň mají podněcovat ke sdílení zkušeností mezi zainteresovanými subjekty a následně k nalezení nejvhodnějšího způsobu implementace INSPIRE s využitím prováděcích pokynů (známé jako Technical Guidelines).

Tyto „nejvhodnější způsoby implementace“ bude KOVIN zveřejňovat ve formě doporučení nebo metodik.

Činnost podporuje KOVIN schválením a zveřejněním dokumentu „TPS INSPIRE – pravidla, zaměření, cíle„.

Pracovních skupin je momentálně šest a jejich témata sledují okruhy nařízení či rozhodnutí ke směrnici INSPIRE.

Každá skupina má svého koordinátora (uvádíme v závorce):

 • metadata, katalogy, katalogové služby (Ministerstvo životního prostředí – MŽP)
 • interoperabilita, datové specifikace, kvalita dat (Český úřad zeměměřický a katastrální – ČÚZK)
 • síťové služby a geoportály (MŽP)
 • licence, podmínky pro sdílení dat, legislativní (ČÚZK)
 • monitoring a zprávy o stavu implementace INSPIRE v ČR (MŽP)
 • finanční dopady implementace INSPIRE (není zatím stanoven)

Skupina pro metadata se schází již od ledna 2011 a zabývá se přípravou národního metadatového profilu.

Skupina pro data měla první schůzku formou veřejného semináře 28. dubna 2011 a jejím zaměřením je v tuto chvíli příprava na testování datových specifikací příloh II a III směrnice INSPIRE, druhou oblastí v této skupině je kvalita dat.

Pracovní skupiny jsou otevřené všem, tedy i zástupcům samosprávy, profesních sdružení, soukromému sektoru a akademikům.

Chcete-li se zapojit a pomáhat vytvořit praktické metodiky pro implementaci požadavků směrnice INSPIRE v České republice, hlaste se do konkrétních skupin na adrese kovin@cenia.cz.

Seminář Datové specifikace INSPIRE – týkají se také vás?! se koná tento čtvrtek 28. dubna 2010 od 9:30 v budově Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v Kobylisích.

Cílem semináře je:

 • umožnit setkání a seznámení technicky zaměřených odborníků z organizací, kterých se implementace nařízení INSPIRE o interoperabilitě týká nebo bude týkat.
 • představit praktickou stránku implementování INSPIRE pomocí příkladů z ČÚZK, Zeměměřického úřadu a VÚGTK a ukázek dalších organizací, které projeví zájem
 • představit stručně datové sady zapojených organizací, na které se požadavky INSPIRE vztahují
 • informovat o připravovaném testování a možnostech zapojení v TPS DATA

Seminářem bude zahájena činnost technické pracovní skupiny pro data, která podléhá Národnímu koordinačnímu výboru pro INSPIRE (KOVIN).

Protože se jedná o schůzku úvodní, bude koncipována jako informační seminář, který má povinné poskytovatele dat pro INSPIRE uvést do problematiky. Akce je proto otevřena i veřejnosti. Organizátoři pouze prosí o potvrzení účasti na emailové adrese adela.volfova@cuzk.cz

Program semináře:

Blok 1: Úvod a východiska
9:30 – 9:45        Uvítání (Karel Štencel, ČÚZK)
9:45 – 10:05      Role a cíle TPS Data (Eva Pauknerová, ČÚZK)
10:05 – 10:25    INSPIRE z hlediska poskytovatele dat (Petr Souček, ČÚZK)
10:25 – 10:45    Testování příloh II a III (Ivana Svatá, ČÚZK)
10:45 – 11:00    Kvalita dat (Tomáš Cajthaml, VÚGTK)

11:00 – 11:20    Přestávka na kávu

Blok 2
: Zkušenosti s testováním datových specifikací INSPIRE v resortu ČÚZK
11:20 – 11:50    Katastrální parcely, Adresy (Jiří Bartoš, ČÚZK)
11:50 – 12:10    Doprava, Vodstvo, Zeměpisná jména, Správní jednotky (Pavel Šidlichovský, ZÚ)
12:10 – 12:30    Chráněná území (Pavel Vaniš, VÚGTK)

Blok 3: Vystoupení povinných poskytovatelů prostorových dat INSPIRE za témata Příloh II a III
13:30 – 16:00    Představení dat, zkušeností  nebo/a potřeb dotčených organizací
Diskuse –  moderuje: Eva Pauknerová, ČÚZK