Sleva na software ProGEO

KARTOGRAFIE SOUTĚŽE

Kdo vyhraje ocenění Mapa roku 2019? Můžete to být i vy.

soutěž Mapa roku / GeoBusiness

Česká kartografická společnost zve k účasti v 22. ročníku odborné kartografické soutěže Mapa roku.

Zakladatel soutěže prof. Vít Voženílek říká, že k vytvoření soutěže Mapa roku jej tehdy inspirovaly soutěže jako Známka roku, Kniha roku, Sportovec roku či Atlet roku. Nešlo přitom ani tak o nějaké velké mediální zviditelnění se, protože je to odborná soutěž. Naším cílem bylo dosáhnout toho, aby se minimálně při vyhlášení výsledků soutěže výrobci map sešli. Aby zde navázali kontakty, případně vyřešili problémy, pokud nějaké mezi nimi existují.
Česká kartografická společnost chce prostřednictvím soutěže Mapa roku zhodnotit kvalitu kartografických děl vydávaných na území České republiky a ocenit producenty map, kteří dodržují kartografické zásady tvorby map a jejich díla tak jsou kvalitní a pro společnost přínosná.

Producenti map se na Českou kartografickou společnost mohou obracet s žádostmi o odborné konzultace, které by vedly ke správnému kartografickému zpracování jejich děl.

Do kdy se můžete přihlásit

Přihlásit své kartografické dílo do letošního 22. ročníku soutěže Mapa roku můžete až do 28. února 2020. Do soutěže budou produkty doručené nejpozději do 7. 3. 2020, přičemž na pozdější dodání nebude brán zřetel.

Co můžete přihlásit do soutěže

Do soutěže může být přihlášeno mapové dílo, které:

  • bylo vydáno na území ČR,
  • bylo vydáno v uplynulém kalendářním roce, kdy pro ročník vyhlašovaný v roce 2020 musí být dílo vydáno v kalendářním roce 2019,
  • neporušuje autorský zákon.

Soutěžní kategorie Mapa roku 2019

Soutěž Mapa roku má následující kategorie:

a. Atlasy, soubory a edice map
V případě edice musí být přihlášeny minimálně dva produkty náležící do hodnocené edice, přičemž všechna díla přihlášená do daného ročníku soutěže musí být vydána v jednom roce (tj. minimálně dva produkty vydané v roce 2019 v rámci edice).

b. Samostatná kartografická díla

c. Kartografická díla pro školy a vzdělávání

d. Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu
Do soutěže může být přihlášeno i dílo, které bylo vytvořeno dříve, a v roce 2019 bylo významně přepracováno.

e. Studentské kartografické práce

Studentské práce musí být přihlášeny přímo autorem nebo v případě přihlášení pracovištěm jejich vzniku se souhlasem autora*. Díla mohou být tištěná i elektronická, vždy však v provedení, pro které mají být určena – tištěné mapy jako tištěné produkty a digitální mapy jako funkční odkaz nebo aplikace.

Studentské kvalifikační práce (s kartografickou tematikou nebo s kartografickým výstupem) se přihlašují včetně odkazu na plnou verzi práce a s kopií posudků. Samostatná kartografická díla (plán, mapa, atlas, glóbus, mapový portál apod. vytvořené pro jiný účel než kvalifikační práce, např. semestrální práce nebo samostatná práce studentů) se přihlašují standardně bez posudků, v případě více autorů vždy se souhlasem všech autorů*.

Kolik můžete přihlásit kartografických děl

Navrhovatel do soutěže přihlašuje libovolný počet exponátů vydaných v příslušném roce. Exponáty jsou do soutěže přihlášeny zasláním vyplněné přihlášky (tištěné nebo online) a jednoho fyzického výtisku od každého přihlášeného exponátu na kontaktní adresu soutěže.

V případě digitálních kartografických děl je na místo fyzického výtisku podmínkou dodání funkčního URL nebo zajištěním přístupu Komise k hodnocenému dílu vhodným způsobem.

Pokud je autorů díla více, může jej přihlásit jen jeden autor se souhlasem ostatních autorů*.

Každý člen Komise může navrhnout k hodnocení na společném zasedání další exponáty, vždy však se souhlasem vydavatele nebo autora* s přihlášením díla do soutěže a s předložením/zpřístupněním navrhovaného díla nejpozději při jednání Komise s hodnocením produktů.

Hvězdička výše znamená, že „souhlasy jsou součástí a povinnou položkou přihlášky“.

Hodnocení přihlášených kartografických děl

Vlastní hodnocení exponátů probíhá tříkolově, a to podle následujícího postupu:

1. kolo: Po uzávěrce soutěže provede předseda Komise rozdělení exponátů k prvnímu posouzení jednotlivým členům Komise, přičemž přihlíží k odbornosti členů a jejich regionální působnosti. Kategorie se vyhodnocuje, jen jsou-li do ní přihlášeny alespoň tři produkty.

2. kolo: Na společném zasedání navrhne každý člen Komise z exponátů jemu určených k hodnocení některé exponáty k nominaci na ocenění v jednotlivých kategoriích. Ostatní členové jeho nominaci schvalují a mohou navrhnout k nominaci další exponáty. Následně se Komise dohodne na počtu a výběru nominovaných produktů.

Každý člen Komise má možnost na společném zasedání představit produkt, který do soutěže nebyl ve stanoveném termínu přihlášen, ale odpovídá pravidlům soutěže a jeho autor/vydavatel souhlasí* s dodatečným zařazením do hodnocení soutěže. Toto opatření je nazýváno jako „divoká karta“.

3. kolo: Nominované exponáty jsou hodnoceny všemi přítomnými členy Komise tajným hlasováním. Ocenění Mapa roku v příslušné kategorii se získává exponát s nejlepším hodnocením, další pořadí se nezveřejňuje. V případě rovnosti bodů více produktů na prvním místě hlasuje komise o dodatečném pořadí těchto produktů tak, aby mohl být stanoven jeden vítěz kategorie. Pokud i v tomto hlasování dojde k rovnosti bodů/hodnocení, má předseda Komise hlas s vyšší vahou.

Vyhlášení výsledků soutěže Mapa roku 2019

Výsledky soutěže zveřejní předseda Komise a předseda České kartografické společnosti na veřejném vyhlášení.
Termín vyhlášení bude upřesněn, pravděpodobně to bude 29. dubna 2020.

Jak se přihlásit do soutěže Mapa roku

Přihláška do soutěže je ke stažení (doc) nebo k dispozici online.

Adresa pro zasílání produktů je:

Katedra geoinformatiky
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 50
771 46 Olomouc

Zásilku, prosím, označte viditelným nápisem MAPA ROKU.

Kontakt, pokud si nevíte rady s přihláškou do soutěže

V případě dotazů kontaktujte:

  • RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M. – předsedkyně odborné komise pro soutěž Mapa roku
  • alena.vondrakova@upol.cz
  • tel.: +420 604 402 502
/* ]]> */