Sleva na software ProGEO

HARDWARE

Nový 34palcový monitor BenQ DesignVue PD3420Q

benq-monitor-pd3420Q

BenQ uvedl na trh nový model monitoru, který se jmenuje PD3420Q. Pří­růs­tek do řady De­sig­n­Vue, která je zaměřena na designéry, na­bí­zí 34­pal­co­vý ultra ši­ro­ký dis­plej s po­mě­rem stran 21:9.

Monitor pro barvy používá vlastní BenQ AQ­CO­LOR tech­no­lo­gii a po­sky­tu­je ma­xi­mál­ní po­kry­tí ba­rev­ných pro­sto­rů včet­ně Dis­play P3, důležitého pro uži­va­te­le Apple.

Kva­lit­ní ba­rev­né po­dá­ní doplňují spe­ci­ál­ní funk­ce CAD/CAM, režim ani­ma­ce, Dar­kro­om, Du­al­View, M-Book a PIP/PBP re­ži­my a mož­nost KVM při­po­je­ní.

Na­sta­ve­ní OSD, příp. rych­lé pře­pí­ná­ní mezi jed­not­li­vý­mi re­ži­my, vý­raz­ně usnadňuje uni­kát­ní ovla­dač Hot­key Puck Gen 2.

Tra­dič­ně je mo­ni­tor osa­zen tech­no­lo­gi­e­mi Eye-care pro ochra­nu zraku uži­va­te­le Low Blue Light a Flic­ker-free a an­ti­re­flex­ní­mi tech­no­lo­gi­e­mi pro další re­duk­ci únavy. Monitor se připojuje po­mo­cí je­di­né­ho USB-C ka­be­lu.

Barevný 10bitový prostor po­krý­vá 100 % sRGB a 98 % DCI-P3 s prů­měr­nou hod­no­tou Delta E ≤ 3. Každý mo­ni­tor je před ex­pe­di­cí in­di­vi­du­ál­ně ka­lib­ro­ván a opat­řen cer­ti­fi­ka­ce­mi Pan­to­ne a Cal­MAN. Zá­ro­veň pod­po­ru­je VESA Dis­pla­yHDR 400 a ICCSync pro pro­fil ICC, stej­ně jako HDR10 / SMPTE ST 2084.

WQHD roz­li­še­ní 3440 × 1440 ob­ra­zo­vých bodů rozšiřuje běžnou pracovní plo­chu o 33 procent a dis­po­nu­je vyšší hus­to­tou PPI v po­rov­ná­ní se stan­dard­ní­mi 16:9 QHD dis­ple­ji.

Pa­no­ra­ma­tic­ký for­mát svým vlastním způ­so­bem na­hra­dí dva mo­ni­to­ry vedle sebe, ale na roz­díl od nich ne­ru­ší uži­va­te­le pře­cho­dem rá­meč­ků, což umožňuje ply­nu­lý pře­chod mezi jed­not­li­vý­mi okny na ploše.

BenQ PD3420Q bude k dis­po­zi­ci v prů­bě­hu ledna 2022 za do­po­ru­če­nou kon­co­vou cenu 24 490 Kč s DPH v České re­pub­li­ce a 959 eur s DPH na Slo­ven­sku.

/* ]]> */