KARTOGRAFIE

GeoKARTO 2020

geokarto-2020-feat

Konferencia je organizovaná každé dva roky Kartografickou spoločnosťou SR v spolupráci s významnými akademickými inštitúciami a je zameraná na aktuálne otázky a trendy z oblasti kartografie, geoinformatiky, geodézie a geografie a ich aplikačnej praxi.

V roku 2020 sa konferencia GeoKARTO 2020 bude organizovať v Košiciach v spolupráci s Ústavom geografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiach.

Termín konania konferencie je 10. – 11. 9. 2020. Miesto konania je Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, 041 54 Košice.

Dôležité termíny

31.05.2020 – Prihlásenie abstraktov (cez registračný formulár pre prednášajúcich)
30.06.2020 – Vyrozumenie o prijatí abstraktov
31.08.2020 – Prihlásenie sa na pasívnu účasť (cez registračný formulár pre poslucháčov)
31.08.2020 – Úhrada konferenčného poplatku bezhotovostným prevodom
30.09.2020 – Zaslanie článkov do Kartografických listov
31.10.2020 – Zaslanie článkov do Geographia Cassoviensis

Tematické okruhy

1.    Metavedné a organizačné otázky kartografie, geoinformatiky a geodézie
2.    Mapovanie a zber dát pre GIS
3.    Geovizualizácia a publikovanie máp na internete
4.    Tvorba, vydávanie, používanie máp a atlasov, historické mapy
5.    Diaľkový prieskum Zeme a spracovanie obrazu
6.    Geopriestorové analýzy a modelovanie
7.    Webové a mobilné aplikácie
8.    Dátové štandardy, infraštruktúra, metadáta, geodatabázy
9.    Informačné systémy o území a kataster
10.  Open-source GIS a otvorený digitálny obsah

Odborní garanti

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. (PF UPJŠ Košice)
doc. Mgr. Michal Gallay, PhD. (PF UPJŠ  Košice)
doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc. (GgÚ SAV Bratislava)
doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc. (PriF UK Bratislava)
prof. Ing.  Ján Tuček, PhD. (LF TU Zvolen)

Organizačný výbor

doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD. (PF UPJŠ)
Mgr. Marián Kulla, PhD. (PF UPJŠ)
Mgr. Ladislav Novotný, PhD. (PF UPJŠ)
doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD. (SvF STU Bratislava)
Ing. Róbert Fencík, PhD. (SvF STU Bratislava)
RNDr. Monika Kopecká, PhD. (GgÚ SAV Bratislava)

Registrácia

Registračný formulár pre prednášajúcich

Registračný formulár pre poslucháčov

/* ]]> */