Software Bentley Systems

Kalendář událostí UDÁLOSTI

Zajímá vás územní plánování a GIS? Přijeďte na pracovní seminář ÚP-GIS.

Acronis Cyber Protect Home Office

Ve dnech 8. až 11. června 2011 se v Bítově uskuteční již tradiční seminář zaměřený na územní plánování a GIS. Akci pořádá Česká asociace pro geoinformace.

Registrujte se na webu CAGI. (Pro provedení registrace na akci ÚP-GIS se musíte nejdříve bezplatně registrovat do systému CAGI.)

Program

středa 8. 6. 2011

– odpoledne –příjezd, registrace, ubytování, odevzdání referátů a posterů

– 16:00 zahájení odborného programu, diskuzní kulatý stůl k otevřeným problémům aplikované geoinformatiky a prostorového (územního) plánování v ČR

– Nácvik videokonference

čtvrtek 9. 6. 2011

– 9:00 dopolední přednášky

– Novinky české geoinformační infrastruktury prakticky (služby a funkce geoportálů pro plánovací praxi)

– Příspěvky účastníků

– 13:00 odpolední vzdělávací program

– SDI-EDU – evropské INSPIRační vzdělávání

– Vzdělávací lekce naostro:

o E-learning, videokonference, webináře a LMS

o INSPIRE a proč je důležitý pro územní plánování

o Metainformace

o Znalostní test nanečisto

– večerní společenské posezení, řízená ochutnávka nevšedních laskomin

pátek 10. 6. 2011

– 9:00 přednášky

– Témata:

o Novinky v geoinformačních technologiích

o Kam jsme došli v digitálním plánování? Proč je nezbytné používat geoinformační technologie střízlivě.

o Metodiky po letech. Kde je standardizace ne/žádoucí?

o Právní souvislosti a rizika na pomezí informatiky a plánování.

o ÚAP – stav a kvalita geoinformací za inciační injekci z IOP, udržitelnost. Průběžné vedení a budoucnost využití ÚAP ve světle NGII.

– 13:00 .Vzdělávací lekce naostro s přenosem po internetu:

o Bez dobrých geodat na počátku bude na konci stěží dobrý územní plán

o Geodata – standard pořízení, triky a novinky, které je dobré znát pro účely územního plánování

o Příklady dobré praxe SDI-EDU: nejlépe se učíme tam, kde se lze přiučit

o Proč je dobré mít ale nepřehánět seznam slepých uliček (Black list, worst practicies)

o Znalostní test naostro


sobota 11. 6. 2011

– 9:00 Nepovinná terénní exkurze ve skupinách se zadanými úkoly (Modrá skupina – NP Podyjí, Masarykova vyhlídka, návštěvnické středisko Čížov, Ledové sluje, Sealsfieldův kámen; Červená skupina – NP Thayatal, Hardegg, National Park Zentrum, Heiliger Stein, Sklepní úzkokolejka Retz, Weinstrassen; 3. skupina – Daníž, viniční trati, vinařská subkultura, architektura a urbánní mikrostruktury, specifika rakouských sklepních uliček).

– Diskuze za pochodu

– 15:30 Slavnostní předání certifikátů a drobných odměn za exkurzní výkony zasloužilým osobám na významném kulturně kultovním místě s památkovou ochranou.

– 15:59 Ukončení semináře, rozjezd, neřízený oddech.

Témata doporučená k zaměření prezentací a diskuzi:

§ Příklady dobré praxe, reálné územní plány, platná i rozpracovaná ÚPD;

§ Aktuální stav územního plánování podle současné legislativy;

§ Aktuální stav pořízení územně analytických podkladů, zkušenosti a problémy s údržbou a užíváním ÚAP;

§ Územní plánování v sousedních zemích; rozvoj území bilaterálního NP;

§ GIS jako nástroj řešení udržitelného rozvoje, řešení environmentálních souvislostí rozvojových aktivit, GIS pro řešení střetů;

§ Česká transpozice a aktuální úkoly implementační fáze evropské směrnice INSPIRE;

§ SWOT analýza, EIA, SEA, RURÚ s použitím GIS;

§ Technologické novinky, e-government, smart administration, pozitivní trendy a inovace pro moderní a demokratickou veřejnou správu, pro plánování a řízení rozvoje území;

§ Diskuze ke „slepým uličkám“, výměna zkušeností;

§ Místní ÚP dokumentace, územní plány, místní komunitní plány, MAS, Ag.21;

§ Prezentace zdařilých plánů a projektů včetně detailů na soutěžní výstavě posterů se zvláštní expozicí mezinárodní putovní výstavy MobEx;

§ Krajinné plánování v praxi, landuse, CORINE, NATURA … a územní plánování

§ Volná uživatelská témata: iniciativě a invenci se meze nekladou, pořadatel si však vyhrazuje právo veta v rozhodnutí o zařazení příspěvku do programu.

Pokyny autorům:

– Aktivním účastníkem může být kdokoli, kdo zaregistruje svoji prezentaci, REFERÁT nebo POSTER Lze jedno, druhé i obojí současně.

– Referáty – rozsah mluveného příspěvku 15 až 30 minut, přednášející má k dispozici projektor, odevzdává formát PowerPoint nebo Word, k dispozici je připojení k internetu.

– Autor obhajuje svá tvrzení v otevřené moderované diskuzi.

– Postery (plakáty) – příklady ÚPD, popis projektů, organizační schémata, přehledy, bez předepsané velikosti, rozsahu, obsah musí odpovídat tématům semináře, podstatné je sdělení autora, je to jeho vizitka. Přednost mají letos ne tištěné, ale elektronické postery, formát: powerpointová prezentace PPT, popř. PDF, U tištěných posterů je obvyklý formát A0, přijímáme ale i postery seskládané do větších, anebo naopak z menších formátů, dokonce i jeden list A4 může být v extrémním případě pořadateli uznán posterem, má-li úderný a sdělný obsah. Naprosto nevadí větší formáty než je A0.

– Pro seminář ÚP-GIS je podstatný obsah plakátu, popis projektu, řešení, případu, problému. Nesbíráme jen vycizelované výstupy mnohaměsíční práce, dobrý nápad se rodí v okamžicích, klidně neumělé črty rukou narychlo, autor ovšem musí ustát obhajobu před přítomnými kolegy.

Pracovní cíle semináře

(těmto cílům prosím podřiďte obsah a formu svého vystoupení)

– Prezentovat a zhodnotit současný stav GIS v krajích a ORP, nastavení a čerpání IOP, účinnost financování ÚAP, vybavenost GII, aktuální témata, nedostatky, potřeby, očekávání;

– Poskytnout přehled o novinkách v GIS, inovativních řešeních;

– Poskytnout přehled o evropských a národních iniciativách, možnostech financování a účelné kooperace, ukázat dobré příklady;

– Vyložit vztah mezi územním plánováním jako nosnou disciplínou a GIS jako obslužnou disciplínou, potřeby technického zajištění územně plánovací činnosti;

– Oživit a budovat přímé dvoustranné mezilidské a profesionální vztahy založené na přímé komunikaci partnerů, zmapovat přeshraniční projekty, prodiskutovat záměry a iniciovat nové projekty, zaměřené na GIS a multilinguální GII, projekty využívající moderní GIT;

– Zviditelnit a propagovat výsledky GIS místních územních samospráv a partnerů semináře – není malých řešení;

– Vysvětlit principy budování nízkonákladového GIS a jak postupovat v řízení lidských zdrojů pro racionální zavádění a využívání GIS (nejen) pro územní plánování;

– poprvé v praxi běžných účastníků procvičit kurz SDI-EDU zaměřený na praktické vysvětlení a využití implementace INSPIRE pro územní plánovače a na podporu rozhodování o územním rozvoji.

– Ověřit použitelnost lekcí a styl vzdělávání podle SDI-EDU pro další rozvoj a plošné nasazení v české praxi.

– Účastníci vyzkoušejí testovací nástroj, úspěšní obdrží certifikát.

Odborný program:

Toto rámcové schéma programu bude nahrazeno a podrobný konečný PROGRAM po naplnění registrací na webu CAGI a sestavení tématických sekcí bude zveřejněn den před zahájením semináře. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout o zařazení příspěvku do mluveného odborného programu. Do sborníku budou zahrnuty všechny doručené příspěvky.

Doprovodný program:

– Soutěžní výstava posterů a e-posterů, vítězné práce vybere hlasování odborné poroty a přítomné odborné veřejnosti

– Praktikum (INSPIRE pro plánování – strašák anebo světlo na konci tunelu?, GIS GISů – geoinformační infrastruktury pro praxi –vzdělávací kurz evropského projektu SDI-EDU, naostro, i s testováním)

– Certifikát CAGI, prokazující, že účastník strávil čas na semináři zvyšováním své kvalifikace pro práci s GIS.

– Společenský program

Jednací jazyk

– Čeština, v odůvodněných případech angličtina nebo němčina (tlumočení není zajištěno)./* ]]> */