memorandum-dtm-2018-f

Na konferenci E-government, která se konala ve dnech 4. a 5. září 2018 v Mikulově, podepsaly všechny důležité instituce a sdružení memorandum o spolupráci při zajištění podpory vzniku Digitální technické mapy České republiky.

Digitální technická mapa České republiky má sloužit k systematické a jednotné správě geografických dat o umístění sítí elektronických komunikací a dalších infrastrukturních sítí (dále jen „technická infrastruktura“) včetně poskytování informací o technické infrastruktuře orgánům veřejné moci, vlastníkům nemovitostí, investorům a veřejnosti zejména pro územně plánovací činnost a územní a stavební řízení podle stavebního zákona a zajištění činnosti jednotného informačního místa podle zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací.

Níže podepsaní signatáři tohoto memoranda si uvědomují, že v České republice doposud neexistuje ucelený a důvěryhodný systém pro správu a využívání údajů o technické infrastruktuře na území České republiky (dále jen „DTM“), který by efektivně sloužil jak orgánům veřejné moci pro výkon jejich pravomocí v oblasti územního plánování, územního a stavebního řízení, tak také vlastníkům pozemků a nemovitostí, stavebníkům a široké veřejnosti pro ochranu jejich práv a zájmů.

Neexistence DTM zamezuje urychlení výstavby technické infrastruktury, zejména infrastruktury elektronických komunikací pro gigabitové služby, zvyšuje náklady na straně veřejné správy a soukromého sektoru a udržuje nadměrnou byrokratickou zátěž pro stavební úřady, dotčené orgány a účastníky územního nebo stavebního řízení.

Principy pro vznik digitální technické mapy

Signatáři proto podporují DTM, která bude vytvořena na následujících principech:

 • DTM bude integrální součástí elektronizace územně plánovacího, územního a stavebního řízení;
 • DTM je významným nástrojem k zefektivnění (tedy usnadnění, zkrácení a zlevnění) procesu přípravy a realizace územně plánovacího, územního a stavebního řízení pro stavebníky, tedy zejména občany a právnické osoby;
 • DTM je vhodným nástrojem k získání dalších územně analytických podkladů, nezbytných pro územně plánovací činnost nebo územní a stavební řízení;
 • DTM je nezbytným předpokladem pro efektivní využívání stávající technické infrastruktury a zároveň efektivní plánování budoucí výstavby tak, aby bylo zabráněno nadbytečným investičním překryvům a zároveň byla minimalizována administrativní zátěž stavebníka vyplývající z irelevantních žádostí o vyjádření o existenci a podmínkách ochrany technické infrastruktury;
 • DTM je efektivním nástrojem pro ochranu vlastnických a jiných práv na ochranu realizovaných, či plánovaných investic do technické infrastruktury.
 • DTM je základem pro efektivní pasportní úlohy státu i územních samospráv a jsou významným zdrojem dat a informací, zejména pro bezpečnost státu, krizové řízení a Integrovaný záchranný systém;
 • Pořizování údajů pro DTM je postaveno na principu nezvyšování stávající administrativní zátěže vlastníků technické infrastruktury. Základem jsou primárně údaje již dnes předávané úřadům územního plánování.
 • DTM je datovou bází o objektech technické infrastruktury a patří mezi základní geografická data, která jsou využívána při správních a rozhodovacích činnostech veřejné správy nebo správce technické infrastruktury.
 • Řešení DTM představuje komplexní informační systém, který slouží pro její efektivní správu a údržbu pomocí prostředků výpočetní techniky;
 • DTM obsahuje nejpodrobnější reálně dosažitelný a trvale aktualizovaný popis skutečného stavu v území, včetně technické infrastruktury v České republice a poskytuje tak nezbytné údaje, které jednoznačně vymezují její umístění v terénu;
 • DTM je upravena v legislativě tak, aby byly jasně definovány podmínky provozování a správy informačního systému a zároveň umožněn bezpečný přístup pro pořizování a využívání údajů z DTM pro různé skupiny editorů a uživatelů. DTM je výkonem přenesené působnosti státní správy s odpovídajícími finančními nároky;
 • DTM bude zákonem definováno jako jednotné digitální mapové dílo velkého měřítka včetně souvisejících služeb, které se skládá z digitálních technických map krajů, které je provozují v rámci řenesené působnosti výkonu státní správy;
 • DTM bude součástí Národního architektonického plánu ČR jako jedna z centrálních sdílených digitálních služeb eGovernmentu, kde stát nese odpovědnost za enterprise architekturu DTM v návaznosti na jiné centrální sdílené digitální služby, informační systémy (například informační systém technické infrastruktury veřejné správy) a další digitální služby eGovernmentu; legislativně bude garantováno, že právní úprava bude definovat závazný rozsah digitálních služeb poskytovaných DTM a souvisejících informačních systémů, například Informační systém technické infrastruktury veřejné správy v návaznosti na jednotné technické řešení DTM byť zajišťované v přenesené působnosti jednotlivými kraji a pro účely správy a provozu DTM bude vydána jednotná metodika.

Zapojené organizace

Seznam zapojených organizací, které se připojily k memorandu o spolupráci, je řazen abecedně, v závorce uvádíme konkrétní jméno podpisujícího.

 • Asociace krajů České republiky (Jana Vildumetzová),
 • Asociace podnikatelů v geomatice (Martin Hrdlička),
 • Česká asociace elektronických komunikací (Zdeněk Vaníček),
 • Česká asociace pro geoinformace (Karel Janečka),
 • Česká asociace provozovatelů mobilních sítí (Jiří Šuchman),
 • Česká komora architektů (Ivan Plicka),
 • Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků (Pavel Křeček),
 • Český svaz geodetů a kartografů (Václav Šanda),
 • Český telekomunikační úřad (Jaromír Novák),
 • Český úřad zeměměřický a katastrální (Karel Večeře),
 • Hospodářská komora České republiky (Irena Bartoňová Pálková),
 • ICT unie (Zdeněk Zajíček),
 • Ministerstvo pro místní rozvoj (Václav Nebeský),
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu (Ondřej Malý),
 • Ministerstvo vnitra (Jaroslav Strouhal),
 • Odborná rada pro BIM (Petr Vaněk),
 • Rada vlády pro informační společnost (Vladimír Dzurilla),
 • Svaz měst a obcí České republiky (František Lukl),
 • Svaz průmyslu a dopravy České republiky (Milena Jabůrková)

Následná opatření

Signatáři memoranda se v zájmu urychlení procesu vytvoření DTM shodují na následujících opatřeních, která je nezbytné urychleně realizovat pro vznik DTM:

1) urychleně zpracovat a předložit signatářům k připomínkám návrh právní úpravy, aby byly vytvořeny odpovídající legislativní, ekonomické a další předpoklady pro vytvoření, správu a užívání DTM. KT: nejpozději do 31. října 2018. Koordinuje a odpovídá: RVIS (Pracovní výbor pro digitálně přívětivou legislativu)

2) urychleně navrhnout a prosazovat při jednání s odpovědnými národními i unijními institucemi nalezení vhodných zdrojů pro financování vzniku DTM a pořízení dat do DTM, např. s využitím dosud nevyužitých finančních prostředků evropských strukturálních fondů (např. IROP nebo OPPIK) a zároveň připravit návrh nároku na personální zajištění a financování provozu DTM v rámci výkonu přenesené působnosti kraji. KT: nejpozději do 31. října 2018. Koordinuje a odpovídá: MMR, MPO a MV.

3) urychleně zpracovat a předložit návrh architektury a podmínek správy a provozu DTM v návaznosti na centrálně sdílené digitální služby eGovernmentu a další poskytované digitální služby. KT: nejpozději do 31. října 2018. Koordinuje a odpovídá: MV, MMR, AK ČR, ICT Unie, HK ČR, SPD

 

memorandum DTM ČR, konference E-government 2018 / GeoBusiness
Martin Hrdlička, předseda Asociace podnikatelů v geomatice, vysvětluje důležitost digitální technické mapy
memorandum DTM ČR, konference E-government 2018 / GeoBusiness
Jaroslav Strouhal podepsal memorandum za ministerstvo vnitra
memorandum DTM ČR, konference E-government 2018 / GeoBusiness
Zdeněk Zajíček z ICT unie podepisuje memorandum
memorandum DTM ČR, konference E-government 2018 / GeoBusiness
Vladimír Dzurilla z Rady vlády pro informační společnost při podpisu memoranda
memorandum DTM ČR, konference E-government 2018 / GeoBusiness
Martin Hrdlička, předseda Asociace podnikatelů v geomatice

 

foto archiv konference E-government

hackaton NKÚ září 2017 / GeoBusiness.cz
krajsky-rok-informatiky-2011-feat2

Ve dnech 3. – 4. listopadu 2011 se koná jubilejní desátý ročník konference Krajský rok informatiky. Pořadatelé se vracejí do Plzeňského kraje, tedy do míst vzniku myšlenky na pořádání setkání.

Letošní setkání připravují ti, kteří stáli u zrodu tradice krajského roku informatiky, tedy magazín Egovernment společně s Plzeňským krajem.

Program bude odpovídat výročí, první den akce se odehraje v prostorách Plzeňského Prazdroje (akce nese podtitul „Návrat k Prazdroji“), setkání bude poté pokračovat v prostorách krajského úřadu Plzeňského kraje.

Program Krajského roku informatiky (registrace)

ČTVRTEK 3.11.

9:00-9:30 REGISTRACE

9:30 slavnostní zahájení:
Milan Chovanec, hejtman, Plzeňský kraj
Jaroslav Hruška, první náměstek ministra vnitra
Pavel Kryštof, náměstek ministra vnitra pro strategie a programové řízení
Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro regionální rozvoj, fondy EU a informatiku, Plzeňský kraj

9:45 CamelNET – svařování kabelu

10:15 Informace informatiků
pětiminutovky krajů – stručné představení IT strategie v jednotlivých krajích

11:00 Ministerstvo krajům
Robert Korselt, ředitel, Správa základních registrů
Robert Ledvinka, ředitel, odbor veřejné správy, MVČR

11:30 Kraje sobě
Zdeněk Ryšavý, předseda, Komise Rady AKČR pro informatizaci veřejné správy

12:00 OBĚD

13:00 ODPOLEDNÍ ČÁST

13:00 Projekty plzeňského kraje
Václav Koudele, vedoucí odboru informatiky, Plzeňský kraj

13:30 Česká pošta a elektronické služby
Ing. Andrea Barešová, ředitelka odboru Rozvoj produktů a služeb eGovernmentu, Česká pošta s.p.
Ing. Pavel Plachý, ředitel odboru Provoz komerčních úloh, Česká pošta s.p.

14:00 První zkušenosti s provozem Technologického centra Kraje Vysočina
Petr Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, Kraj Vysočina

14:30 Regionální ICT architektura pro 21. století
Ing. Tomáš Zloch – Networking Product Pre-sales engineer, HUAWEI

15:00 Krajské digitální úložiště Karlovarského kraje
Petr Kulda, Odbor projektového řízení a informatiky Karlovarského kraje

15:30 GIS Esri deset let v krajské samosprávě ČR
Petr Seidl, ředitel, ARCDATA Praha, s.r.o.
Michal Souček, vedoucí oddělení geografických informačních systémů, Plzeňský kraj

15:50 Vítejte v ICT oblacích – současnost a vize ICT služeb od Telefónica Czech Republic, a.s.
Martin Souček,Šimon Antropius, Telefónica
Ing. Václav Koudele, vedoucí odboru informatiky, KÚ Plzeňského kraje

16:10 Krajská pokladnica – zdroj údajov pre finančné riadenie. Praktické skúsenosti z Bratislavského samosprávneho kraja.
Ing. Veronika Bódiová, vedoucí oddelení rozpočtu VUC Bratislava

16:30 Zamyšlení nad dlouhodobou strategií ukládání dat pro krajské úřady
Rudolf Hruška, Information Infrastructure Leader, IBM Česká republika

16:50 Elektronizace činností odboru územního plánování a stavebního řádu
JUDr. Jana Morávková, odbor územního plánování a stavebního řádu, Krajský úřad Zlínského kraje

17:10 Virtualizace v prostředí regionální samosprávy – virtuální realita, nebo skutečnost?
Tomáš Horák, konzultant, CISCO Systems s.r.o.

17:30 konec odborné části

19:00 Prohlídka přilehlých prostor – kde se pivo vaří

20:00 VEČERNÍ PROGRAM

* staňte se bednářem – jak je těžké vyrobit obal na pivo
* staňte se hráčem – trocha hazardu nikoho nezabije
* utrať co jsi vyhrál – dražba praktických předmětů + odhalení krásky vskutku nevšední
* staň se rockerem – Krajský rock na dobrou noc

PÁTEK 4.11.

9:30 Manažerský reporting pro nemocnice
Ing. Pavel Číž, obchodní ředitel společnosti SIKS a.s.

10:30 Otevřená komunikace mezi úřadem a občany
Pavel Hajský, obchodní konzultant – veřejná správa, AV Media a.s.

11:00 eGovernment v praxi
Libor Daněk, VERA spol. s r.o.

11:30 CamelNET BEER – uvedení nové značky
osvěžení na cestu domu

12:00 ZÁVĚR KONFERENCE

porada vedoucích odborů informatiky KÚ – neveřejné jednání

[zdroj: magazín Egovernment]