PR ČLÁNKY PROJEKTY

Povodňové mapy Danube FloodriskPovodne ako také sú prirodzeným javom, ktorý sa vyskytoval aj v minulosti a s veľkou pravdepodobnosťou sa bude vyskytovať i v budúcnosti, pričom povodňové riziko sa s neustálymi klimatickými zmenami, nárastom urbanizácie v záplavových územiach zvyšuje.

Projekt Danube Floodrisk (DFR) sa zameriava opatreniami na redukciu povodňového rizika na rieke Dunaj. Mapovanie a posudzovanie povodňového rizika bolo realizované práve v rámci projektu DFR. Projekt vznikol pod záštitou programu South East Europe (SEE). Partnermi projektu je 19 inštitúcií v podunajských štátoch, ústredné verejné orgány, univerzity, výskumné ústavy a mimovládne organizácie. Hlavným partnerom je Ministerstvo životného prostredia Rumunska.

V rámci realizácie projektu DFR sa tím G-BASE podieľal na kartografickom spracovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika, ktoré pokrývajú územie rieky Dunaj v Slovenskej republike, Žitný ostrov a časť rieky Morava od Záhorskej Vsi až po sútok s Dunajom. Ako podklad pre kartografické spracovanie povodňových máp sme použili údajové vstupy spoločností EUROSENSE, GEODIS SLOVAKIA, DHI SLOVAKIA a SVP š.p.

Referenčnou mierkou na tvorbu povodňových máp bola hodnota 1 : 100 000. Od tohto údaju sme odvíjali aj navrhnutie listokladu máp. Celkovo bolo pre tvorbu povodňových máp navrhnutých 12 mapových listov pokrývajúcich celé záujmové územie.

Na spracovanie grafického návrhu a vytvorenie mapových výstupov sme použili GeoMedia Professional a jeho nadstavbu GeoMedia Grid. Kompletný mapový list pozostáva z nasledovných komponentov:

  • Hlavné mapové pole s geografickou sieťou v súradnicových systémoch S-JTSK a WGS84
  • Mapová legenda situovaná v pravej časti mapového listu
  • Vedľajšie mapové pole v pravom dolnom rohu obsahujúce náhľad na vytvorený listoklad so zvýrazneným aktuálnym mapovým listom a jeho označením
  • V ľavom dolnom rohu umiestnený copyright spolupracujúcich organizácií a v ľavom hornom logá projektu DFR a Európskej únie.

Pre jednotlivé topografické vrstvy sme vytvorili mapové štýly, tak aby spĺňali požiadavky záväzných predpisov, ako aj požiadavky SVP š.p. Aby bolo možné opätovné využitie, uložili sme tieto štýly do knižnice, ktorú je možné kedykoľvek pripojiť do prostredia GeoMedia a využívať jej obsah. Na spracovanie rastrových podkladov a vytvorenie kartografickej reprezentácie sme použili nástroje GeoMedia Grid. Modelovanie záplavových parametrov sme vyriešili reklasifikáciou rastrov do požadovaných intervalov, ktorým boli nastavené zodpovedajúce farebné škály.

Výsledné mapové kompozície a kartografická reprezentácia boli exportované pomocou dávkového nástroja Batch plotting do formátov TIFF a GeoTIFF. Posledným typom výstupov bol formát GeoPDF vytvorený pomocou nadstavby GeoMedia Professional – TerraGo Publisher for GeoMedia. Povodňové mapy v GeoPDF umožňujú i laickým používateľom prehliadať povodňové mapy bez akejkoľvek GIS aplikácie, vypínať/zapínať mapové vrstvy, merať plochy a dĺžky, preniesť polohu z z GeoPDF do Google Maps, spolupracovať so zariadeniami GPS, kresliť vlastné objekty do GeoPDF a umiestňovať lokalizované.

Povodňové mapy boli v rámci projektu DFR spracované pre celý tok Dunaja. V budúcnosti budú všetky mapy dostupné na oficiálnych stránkach projektu i v podobe tlačeného atlasu povodňových máp Dunaja. Okrem toho budú v Slovenskej republike k dispozícii pre SVP š.p. a vďaka spracovaniu v GeoPDF ich bude môcť SVP š.p. jednoduchým spôsobom poskytovať i širokej verejnosti na prehliadanie.