eva-kubatova-isss-2013

Ve dnech 7. a 8. dubna 2014 se v Hradci Králové bude konat sedmnáctý ročník konference ISSS. Sejdou se zde zástupci veřejné správy i komerčního sektoru. Jde o největší setkání tohoto typu v České republice. Co vás čeká?

Konferenci zahájí v pondělí 7. dubna v poledne komisařka Evropské komise Neelie Kroes. Ačkoliv je konference ve velké míře i nadále věnována tématům kolem eGovernmentu, dostanou svůj prostor také geoinformační systémy, katastr nemovitostí, směrnice INSPIRE, otevřená data či registr RÚIAN.

tomas-holenda-isss-2013
Tomáš Holenda (ČÚZK) na loňském ročníku konference ISSS 2013 přednášel o registru RÚIAN. Letos o registru bude mluvit z pohledu otevřených dat.

 

úterý, 8. dubna 2014 – Velký sál –  9.15–10.00 –  GIS I.

Eva Pauknerová (Český úřad zeměměřický a katastrální)

ELF a INSPIRE – v čem se liší a v čem se doplňují, role resortu ČÚZK

ELF je zkratka evropského projektu „European Location Framework“, který navazuje na implementaci Směrnice INSPIRE a související prováděcí pravidla v zemích EU(+). Příspěvek ujasní souvislosti mezi oběma aktivitami, představí postup projektu a také zapojení resortu ČÚZK.

Lenka Jirásková (agentura CENIA)

Co vám nabízí Národní geoportál INSPIRE a co mu můžete nabídnout vy?

Národní geoportál INSPIRE funguje již dva roky jako jeden ze základních přístupových bodů pro prostorová data veřejné správy v České republice. Národní geoportál je rozhraní, kde je možné vytvořit si vlastní mapovou kompozici, a to z dat již dostupných na geoportálu nebo i z vlastních dat, které lze snadno do geoportálu připojit ve formě služby. Můžete zde také zpřístupnit svá data a dále s nimi pracovat. Například k nim můžete vytvořit metadata, zpřístupnit je široké veřejnosti pomocí mapové služby a dokonce je nabídnout pomocí e-shopu podle vámi stanovených podmínek. Stále ale existuje ještě spousta organizací, které geoportál nepoužívají. Patříte mezi ty, kteří Národní geoportál ještě neznají, nebo jste zjistili, že po vás INSPIRE požaduje poskytovat data, ale nevíte jak? Přijďte se dozvědět, co vám Národní geoportál INSPIRE nabízí a co vy můžete nabídnout geoportálu.

Petr Souček (Český úřad zeměměřický a katastrální)

INSPIRE služby poskytované rezortem ČÚZK

Český úřad zeměměřický a katastrální se dlouhodobě věnuje implementaci směrnice INSPIRE. V současné době ČÚZK poskytuje z ISKN a RÚIAN prohlížecí a stahovací služby (http://services.cuzk.cz) pro témata Parcely (CP), Adresy (AD) a Správní jednotky (AU). V průběhu roku 2014 budou spuštěny prohlížecí a stahovací služby pro téma Budovy (BU). Další INSPIRE témata (Zeměpisná jména, Vodstvo, Doprava, …) jsou v gesci Zeměměřického úřadu, který je zároveň správcem rezortního Geoportálu ČÚZK (http://geoportal.cuzk.cz), jehož prostřednictvím jsou poskytovány vyhledávací a transformační služby INSPIRE.

úterý, 8. dubna 2014 –  Velký sál –  10.05–10.45 –  GIS II.

Jiří Formánek (Český úřad zeměměřický a katastrální)

Praktické dopady spuštění RÚIAN z pohledu územní identifikace

Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) již téměř dva roky spravuje RÚIAN, jeden ze čtyř základních registrů veřejné správy. RÚIAN zjišťuje pro celou veřejnou správu vedení referenčních údajů o územní identifikaci a o adresách. ČÚZK pravidelně provádí, v souladu s § 5 odst. 2 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, kontroly údajů vedených v ISÚI, ISKN a RÚIAN. Na základě těchto plošných kontrol byly zjištěny některé významné anomálie v územní identifikaci, které nejsou v souladu s platnými právními předpisy. Cílem kontrolních a rozdílových sestav je poskytnout obcím a stavební úřadům upozornění a podklady pro provedení oprav a odstranění chyb v referenčních datech RÚIAN.

Radek Kuttelwascher (ARCDATA PRAHA, s. r. o.)

Usnadněte si práci s RÚIAN

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) již druhým rokem slouží jako závazný zdroj informací nejen o územní identifikaci. Pro převod těchto dat do geodatabáze ArcGIS si našel cestu k desítkám spokojených uživatelů náš nástroj VFR Import Tool. Spíše než popis funkčnosti tohoto nástroje, bude ale obsahem naší přednášky představení možností použití dat RÚIAN při každodenní práci. Předvedeno bude několik modelových situací a pracovních postupů, na kterých poznáte, jak naplno využít potenciál RÚIAN, ať už jste úředník magistrátu, nebo manažer komerční firmy. Přijďte si poslechnout, jak si usnadnit práci s daty RÚIAN a jak Vám tato data mohou při práci pomoci, a to ať jste uživatel systému ArcGIS, či nikoliv.

Jan Křížek (VITA software, s. r. o.)

AIS VITA a geografické informační systémy

úterý, 8. dubna 2014 –  Velký sál –  10.50–11.50 –  GIS III.

Petr Souček (Český úřad zeměměřický a katastrální)

Poskytovaní dat a služeb z katastru nemovitostí

Český úřad zeměměřický a katastrální poskytuje ze svého Informačního systému katastru nemovitostí mnoho dat a služeb. Bezúplatné nahlížení do katastru na vybrané údaje souboru popisných informací a souboru geodetických informací zajišťuje aplikace Nahlížení do KN (http://nahlizenidokn.cuzk.cz). Data katastru nemovitostí jsou poskytována ve standardním výměnném formátu KN za úplatu dle Vyhlášky o poskytování údajů z katastru nemovitostí č. 358/2013 Sb. Od ledna 2014 poskytuje ČÚZK bezúplatně katastrální mapu ve vektorové podobě ve výměnném formátu katastru (http://services.cuzk.cz/vfk/, http://services.cuzk.cz/vkm/). Pro vytvoření standardních výstupů z KN (Výpis z katastru nemovitostí, atd.) slouží aplikace Dálkový přístup do KN (http://katastr.cuzk.cz), jejíž součástí jsou také webové služby (WSDP), které je možné využít k napojení vašich systémů na služby KN. Pro účely vytvoření návrhu na vklad, jak jej definuje Vyhláška o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu č. 359/2013 Sb., je k dispozici aplikace Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí (http://nv.cuzk.cz).

Martin Vašíček (Smart Maps CZ, s. r. o.)

Proč bychom měli chtít poznat adresář 2GIS a co nám může poskytnout nového?

Také máte pocit, že možnosti adresářů organizací a to hlavně bezplatných již byly vyčerpány? Proč na český trh přichází nový poskytovatel? Může nám opravdu nabídnout více, než na co jsme si již zvykli? Je jeho způsob zpracování informací a map pro nás přínosem? Na naší přednášce bychom Vám rádi představili bezplatný adresář organizací s mapou města 2GIS a nabídli vám představu o všech jeho možnostech. Přes 20 000 000 uživatelů ve více než 250 českých, ruských, ukrajinských, kazašských, italských a kyperských městech pravidelně využívají 2GIS pro osobní i obchodní účely. Zdarma. Rychle. Jednoduše. V 2GIS najdete úplné a aktuální informace – telefonní čísla a adresy firem, adresy internetových stránek a e-mailové adresy firem, otevírací doby firem, mapu vašeho města a jeho okolí, trasy městské dopravy a mnoho dalšího.

Karel Brázdil (Zeměměřický úřad)

Publikace LMS prostřednictvím Geoportálu ČÚZK

Český úřad zeměměřický a katastrální ve spolupráci s Ministerstvem obrany usilují o digitalizaci historických leteckých měřických snímků uložených v Archivu leteckých měřických snímků Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce, o vytvoření digitálního národního archivu leteckých měřických snímků a o zajištění publikace těchto výjimečných dat prostřednictvím Geoportálu ČÚZK. Jedná se o digitalizaci bezmála 750 000 snímků pořízených armádou od roku 1936 do roku 2003. Pořízení tak rozsáhlého množství dat, jejich bezpečné uložení a zajištění publikace cestou Geoportálu ČÚZK přesahuje běžné finanční i kapacitní možnosti obou resortů. Z tohoto důvodu byl společně vypracován projektový záměr “Úprava Geoportálu ČÚZK v návaznosti na Portál veřejné správy”, který byl v roce 2013 předložen s žádostí o finanční podporu ze strukturálních fondů EU. Projekt byl schválen v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osy: 6.1a) Modernizace veřejné správy – cíl konvergence. Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/16.09228. Příspěvek poskytuje základní informace o tomto Projektu a záměrech řešení.

Petr Dvořáček (Zeměměřický úřad)

Prostorová data Zeměměřického úřadu pro veřejnou správu

K efektivnímu výkonu veřejné správy pomáhají v řadě případů snadno dosažitelná a spolehlivá prostorová data, jejichž poskytovatelem je Zeměměřický úřad. Příspěvek je souhrnem nejnovějších informací o poskytovaných produktech Zeměměřického úřadu. Mezi nejžádanější data patří ZABAGED, aktualizace jednotlivých typů objektů této databáze nyní probíhá 1 – 4 krát ročně. Velký zájem je rovněž o Ortofoto ČR, které je obnovováno ve dvouletém cyklu, v nedávné době byla dána do distribuce data ze snímkování v roce 2013. Poskytována jsou také ortofota ze starších etap snímkování. Další informace zazní o aktualizaci státního mapového díla a zejména pak o novém výškopisu ČR z laserového skenování. V současné době je k dispozici pro celou republiku digitální model reliéfu DMR 4G, postupně se zaplňuje území také dalšími daty DMR 5G a DMP 1G. Posluchači se seznámí rovněž s novinkami v síťových službách. Neoddělitelnou součástí přípěvku jsou rovněž informace o podmínkách poskytnutí dat a služeb.

úterý, 8. dubna 2014 –  Velký sál –  11.55–12.25 – GIS IV.

Jiří Štochel (VITA software, s. r. o.)

Spolupráce na analýze celostátního IS pro stavební úřady

Eva Kubátová (Ministerstvo vnitra)

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020

Vláda ČR dne 14. listopadu 2012 schválila usnesením č. 837 záměr vypracování Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové formace v ČR do roku 2020 (dále jen „GeoInfoStrategie“) a uložila ministru vnitra vypracovat ve spolupráci s předsedou Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a ministry životního prostředí, pro místní rozvoj, obrany a dopravy návrh GeoInfoStrategie s hlavním cílem nastavit účinnou koordinaci a integraci jednotlivých aktivit společnosti v oblasti prostorových informací a přispět tím k vytvoření podmínek pro efektivnost a úsporu nákladů veřejné správy a zlepšení služeb veřejnosti. V rámci prezentace bude podána základní informace o průběhu a aktuálním stavu prací na projektu tvorby GeoInfoStrategie, do kterého se zapojila formou práce v konzultačním týmu a odborných pracovních skupinách projektu celá řada subjektů veřejné, akademické i soukromé sféry. Budou představeny navržené strategické i specifické cíle a stručně zmíněna klíčová témata návrhu GeoInfoStrategie.

eva-kubatova-isss-2013
Eva Kubátová z Ministerstva vnitra se ve svém letošním referátu zaměří na strategii rozvoje infrastruktury.

Celý program

Aktuální program si přečtete přímo na webu konference ISSS.

Seznam vystavujících firem a institucí (v abecedním pořadí)

 • 2GIS
 • ARCDATA PRAHA, s.r.o.
 • atlantis software spol. s r.o.
 • AV MEDIA, a. s.
 • Citrix Systems Czech Republic s.r.o.
 • CNS a.s.
 • Corpus Solutions a.s.
 • Česká pošta, s. p.
 • Česká spořitelna, a. s.
 • Dial Telecom, a.s.
 • DIGIS, spol. s r.o.
 • eNovation s.r.o.
 • GEOVAP, spol. s r.o.
 • GEPRO spol. s r.o.
 • GORDIC spol. s r. o.
 • ICZ a.s.
 • Kraj Vysočina
 • MARBES CONSULTING s.r.o.
 • NEWTON Media, a.s.
 • OKsystem s.r.o.
 • QCM, s.r.o.
 • Servodata a.s.
 • Software602 a.s.
 • STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, s. p.
 • T-MAPY spol. s r.o.
 • T-Mobile Czech Republic
 • Triada, spol. s r. o.
 • T-SOFT a.s.
 • VEEAM SOFTWARE
 • Vema, a. s.
 • VERA, spol. s r.o.
 • VITA software, s.r.o.
 • Wolters Kluwer, a.s.
[fotografie: archiv organizátorů konference ISSS]