Arkance Systems Železnice

CS Railway Tools nově umí oblouky pro vysokorychlostní tratě (záznam webináře)

cs-railway-tools-holixa-nastroje-arkance-systems-f

Novou verzi železniční nadstavby Railway Tools, která patří do skupiny oborových nadstaveb Holixa, můžete nainstalovat do programu Autodesk Civil 3D verze 2020 až 2023.

Nadstavbu CS Railway Tools vytvořila firma Arkance Systems společně s firmou PROJEKT servis spol. s r.o.

Software, který odpovídá českým a slovenským normám, podporuje definování oblouků pro vysokorychlostní tratě, přepočet staničení bodů směrových a sklonových poměrů k hlavní koleji, grafy rychlosti, report geometrických bodů trasy anebo report sklonových poměrů profilu.

Pro studenty je k dispozici bezplatná půlroční licence této nadstavby.

cs-railway-tools-holuxa-ribbon

Karta Železniční trasa

Vytvoření železničního oblouku a jeho editace

Funkce umožňuje na základě některých vložených parametrů vypočítat a vykreslit směrový oblouk s přechodnicemi (volitelně i bez přechodnic) včetně výpočtů převýšení koleje a jeho zápisu do objektu Civil 3D trasy koleje. Všechny hodnoty v jednotlivých polích se vzájemně ovlivňují a okamžitě se aktualizují. Celou geometrii je tedy možné jemně „vyladit“. Oblouk i jeho parametry je možné dodatečně editovat případně odstranit.

Export tabulky oblouků

Funkce zajistí export směrových parametrů oblouků do přehledné excelovské tabulky.

Popis železničního oblouku

Funkce umožňuje vložit podrobný popis směrového oblouku z parametrů dříve definovaných v trase koleje. Popisky mohou existovat ve dvou typech. První typ obsahuje souhrnné informace o geometrii oblouku a přechodnic včetně všech návrhových rychlostech, hodnotách převýšení či nedostatku převýšení. Druhý typ se od prvního liší se v tom, že popisy s parametry oblouků jsou rozdělené podle jednotlivých rychlostí. Oba typy je možno doplnit dvouřádkovým uživatelským popisem.

Spojení tras

Pro správné vykreslení podélného profilu včetně proužku horizontální geometrie v libovolné trase, je nutné jednotlivé trasy a výhybky nejprve spojit. K tomuto účelu slouží funkce pro spojování tras, která vytvoří zcela novou trasu a původní zachová.

Rozdělení trasy

Pro univerzální generování podélného profilu, podobně jako funkce Spojit trasy, je nejprve nutné požadovanou trasu sestavit. Funkce Rozdělit trasu vytvoří dvě nové trasy končící a začínající v místě rozdělení. Původní trasa zůstane zachována.

Tečná trasa

Funkce zjednoduší uživateli napojit se s novou trasou v tečném vektoru na předchozí trasu.

Tabulka převýšení

V přehledné tabulce je možné zobrazit již navržené převýšení z dialogu návrhu železničního oblouku a zároveň přidat i vlastní úseky převýšení nezávisle na horizontálním vedení trasy.

Karta Podélný profil

Proužek materiálu v podélném profilu

Tato sada nástrojů generuje na základě předvyplněné tabulky úseků s různým typem železničního svršku proužek s údaji o materiálu včetně vložených výhybek.

Směrové poměry v proužku podélného profilu

Tato funkce vytváří zcela nový datový proužek směrových poměrů včetně vložených výhybek a příslušných geometrických parametrů ze spojené uživatelské trasy do podélného profilu (PP).

Karta Výhybky

Vkládání výhybek a jejich editace

Funkce umožňuje do trasy vložit různé typy výhybek včetně jejich popisu. Výhybka i popisek jsou zpětně editovatelné. Výhybky musí být v rámci AutoCADu Civil 3D řešené jako samostatné trasy s jedním případně více oblouky. Výhybky jsou rozčleněné na jednoduché, obloukové, oboustranné a křižovatkové. Ke každé výhybce je doplněn symbol přestavníku a popis s volitelným číslem konstrukce Výhybky je možné vkládat podle typu na body ZV a KV. Obloukové výhybky pak mají ještě další parametry pro určení správné geometrie na konci trasy. Parametry odbočné větve transformované výhybky lze definovat poloměrem či úhlem. Křižovatkové výhybky mají kvůli své složitosti vlastní nástroj. Pro všechny typy výhybek existují samostatné nástroje pro jejich zpětnou editaci a odstranění.

Katalog výhybek

Jednotlivé výhybky a jejich geometrické i popisné parametry jsou zapsány v jednoduchém textovém souboru, kde jsou sloupce oddělené středníkem. Jednoduché výhybky a křižovatkové výhybky mají svůj vlastní definiční soubor.

Podsestavy železničního svršku

Pro účely automatického vykreslení normových příčných řezů je vytvořena sada speciálních podsestav železničního svršku pro jednokolejnou a dvoukolejnou trať.

Podsestavy převýšení – slouží ke generování průběhu převýšení jedno a dvoukolejné železniční tratě. Hodnoty převýšení jsou zapsány do trasy funkcí Vytvořit oblouk nebo Editovat oblouk z nástrojů CS Railway Tools. Převýšení koleje je možné číst z železniční trasy (1. kolej) a u nacílované trasy (2. kolej), případně lze hodnoty převýšení určit napevno vstupním parametrem pro levou a pravou kolejnici odpovídající koleje.

Podsestava kolejového roštu slouží k vykreslení různých kombinací kolejnic (S49, UIC60, R65), podložek, podkladnic (bez, S4pl/U60, S4/R4) a pražců (SB8, dřevěný, B03, B91S2, Y). Kolejový rošt lze použít pro jedno a dvoukolejné železniční tratě. Pro zrychlení výpočtu při generování koridoru nabízí moznost zjednodušeného nebo detailnějšího tvaru.

Podsestavy kolejového lože pro jednokolejnou i dvoukolejnou železniční trať řeší automaticky vygenerování tvaru štěrkového lože dle českých norem pro stykovanou i bezstykovou kolej. Tvar pláně železničního spodku je možné nastavit jako střechovitý v ose, mimo osu, jednostranný vlevo/vpravo nebo vodorovný. Další ovlivňující parametry jsou minimální tloušťka kolejového lože pod pražcem a také minimální pochozí šířka 0,40 m.

Stránka softwaru CS Railway Tools

/* ]]> */