UtilityReport-Portal-obcana-w1980

UtilityReport je aplikace, zjednodušující proces vyjádření k existenci technické infrastruktury (inženýrských sítí, telekomunikací…).

UtilityReport usnadňuje, resp. automatizuje proces všem stranám – žadatel posílá pouze jeden dotaz, který se automaticky pošle všem správcům inženýrských sítí v území. Příjemce žádosti i příslušný stavební úřad dostávají žádost elektronicky, takže se proces vyjádření zrychluje.

Službu UtilityReport provozuje od roku 2009 firma Hrdlička. Od té doby bylo pomocí služby podáno téměř 1,5 milionu žádostí o vyjádření. Ročně občané a firmy odešlou více než 300 tisíc žádostí.

Vedle standardní možnosti přes firemní portál MAWIS nebo webové stránky měst a krajů mohou zájemci službu nově používat také přes Portál občana. V pilotním provozu je UtilityReport od začátku dubna 2019 dostupný pro území kraje Vysočina, přičemž do budoucna je připravováno propojení s dalšími kraji České republiky.

Díky propojení s Portálem občana však odpadá vyplňování osobních údajů, které jsou do žádosti o vyjádření automaticky vyplněny.

Rozhraní pro podatelnu ČEZ

Firma Hrdlička službu UtilityReport průběžně vyvíjí a brzy mají být k dispozici další vylepšení. V nejbližší době bude například vytvořeno rozhraní na podatelnu ČEZ.

Pro konstrukční kanceláře a projektanty, kteří klientům vyjádření k průběhu technické infrastruktury klientům často zařizují, přibude do UtilityReportu možnost nákupu multilicencí pro více uživatelů v jedné společnosti, které bude možné sdílet či nikoliv.

Vedle vyjádření k existenci inženýrských sítí tvůrci připravují možnost požádat o vyjádření, které souvisí s jednotlivými dotčenými orgány veřejné správy, jakými jsou třeba hasiči, hygiena, doprava a další.

UtilityReport funguje ve více než 500 městech

Službu UtilityReport firma Hrdlička rozvíjí již deset let, od roku 2009. V současné době službu podporuje osm krajů a více než 500 měst. Klient může v kraji podat až tři hromadné žádosti za rok, a to se základními funkcemi a velikostí zájmového území. To plně dostačuje pro běžného občana, který připravuje stavbu domu či garáže.

„Celý proces získání vyjádření k existenci sítí bývá administrativně, časově i finančně náročný. Proto se snažíme, aby UtilityReport vše co nejvíce usnadňoval a služba byla dostupná ve všech krajích a městech,” vysvětluje Lukáš Opat ze společnosti Hrdlička.

Asociace podnikatelů v geomatice / GeoBusiness

Asociace podnikatelů v geomatice oznámila své pracovní výsledky. Přečtěte si, na čem pracují jednotlivé pracovní skupiny.

Vnější vztahy

Asociaci jsme představili na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním. Na setkání s předsedou rezortu Karlem Večeřem obě strany vyjádřily snahu o nalezení společných témat s ČÚZK na úrovni jeho potřeb ve vztahu k podnikatelským aktivitám členů APG. Předseda ČÚZK vyzdvihl dosaženou úroveň vyjednávání o zeměměřické komoře ze zákona.

Předseda APG na Mezinárodním energetickém fóru přítomným představil asociaci a její cíle. Diskutovali jsme také s Vladimírem Dlouhým, prezidentem Hospodářské komory ČR. Cílem jednání s HK ČR je ovlivnit přípravu zákonů, které mají dosah do podnikání v geomatice.

Setkali jsme se s ústřední ředitelkou Státního pozemkového úřadu a jednali o komplexních pozemkových úpravách. Asociace těmito kroky vytváří prostor pro budoucí činnost svých členů.

S ICT unií jsme jednali o možnostech spolupráce na tvorbě digitální technické mapy. Pro všechny členy naší asociace je DTM velké téma, a proto chceme spolupráci s unií dále rozvíjet.

Vzdělávání

Uvědomujeme si současné nízké povědomí o geomatice. Proto je jedním z  cílů naší skupiny celoživotní vzdělávání a pomoc školám při propagaci oboru.

Rádi bychom také připravili školení pro členy APG. Jako vhodná témata se nám jeví katastr nemovitostí, vzdělávání v geomatice, ekonomika, právní poradenství a počítačová gramotnost.

GIS

Jako cíle jsme si vytkli aktivní zapojení do procesů realizace GeoInfoStrategie, tvorby standardů a relevantní legislativy.

Chceme také spolupracovat s dalšími profesními organizacemi a odbornými pracovními skupinami v oblastech geomatiky, katastru nemovitostíBIM.

Inženýrská geodézie

Zajišťujeme zastoupení APG v pracovní skupině pro BIM v rámci Státního fondu dopravní infrastruktury. Rádi bychom také postupně zrevidovali stávající normy v oboru.

Katastr nemovitostí

Máme zájem o vytvoření společné expertní skupiny s ČÚZK, která by dlouhodobě řešila důležitá témata, týkající se spolupráce a rozvoje českého katastru nemovitostí.

Pozemkové úpravy

Domluvili jsme se s Asociací poskytovatelů služeb pro pozemkové úpravy (APÚ) na formě podepsání memoranda o spolupráci.

Vznikla také neformální pracovní skupina „139“, která chce vyjasnit priority potenciálních změn zákona 139, protože představy Státního pozemkového úřadu se mohou značně lišit od názorů odborné veřejnosti.

Řešíme problém s nezveřejňováním protokolů z hodnocení nabídek pozemkových úprav. Po 20 letech praxe, kdy všichni uchazeči znali cenové nabídky ostatních uchazečů, přecházejí někteří zadavatelé z SPÚ na nepochopitelnou a netransparentní praxi, kdy tyto informace neposkytují.

Proč vznikla asociace

Slovem „geomatika“ v názvu chce tato asociace prezentovat otevřenost pro všechny podnikatele a zaměstnavatele podnikající nejen v geodézii, ale i v jiných blízkých oborech jako jsou pozemkové úpravy a GIS. Byly učiněny přípravné kroky – stanovy, registrace v Hospodářské komoře ČR, konzultace na regionální úrovni a nyní začínáme přijímat nové členy.

Asociace chce vylepšit postavení geomatického podnikatelského sektoru mezi jinými obory.

Co je APG

APG je sdružení podnikatelských subjektů podnikajících v oboru geodézie, geoinformatiky a subjektů zabývajících se sběrem dat a pozemkovými úpravami.

Asociace podnikatelů v geomatice navazuje na Českou komoru zeměměřičů, která byla do APG transformována rozhodnutím valné hromady ČKZ dne 8. ledna 2018.

Kdo je členem asociace

Členy asociace jsou geodeti, geoinformatické firmy, inženýrské organizace, školy. Počet členů Asociace se pohybuje kolem 40 ze všech krajů České republiky.

Členství v asociaci je kmenové pro podnikatele v geomatice a přidružené, určené pro nepodnikající osoby, školy apod. Členové asociace prezentují roční obrat přibližně 1 miliardy korun v ČR.

Proč se stát členem asociace

Asociace podnikatelů v geomatice je organizací, která veškerou svoji činnost zaměřuje na vytváření a kultivaci podmínek pro vaše podnikání. Její přínos je nesporný a je pouze na vás, zda budete chtít využít jejích možností a zkušeností pro vaši firmu. Firma, která je dobrá a perspektivní, by neměla stát mimo profesní sdružení ve svém oboru.

Cílem asociace není mít co nejvíce členů za každou cenu. Chce jen členy solidní a perspektivní, aby za ně mohla převzít trvalou morální záruku. Takovým členům chce i pomáhat.

Pokud se rozhodnete rozšířit řady asociace, kontaktujte ji na adrese info@apgeo.cz. Asociace podnikatelů v geomatice vás uvítá ve společenství firem, které jsou tvůrci zdravého podnikatelského rozvoje v České republice.

Kontakty na pracovní skupiny

Rádi byste se dozvěděli více o činnostech jednotlivých pracovních skupin, případně se také aktivně zapojili? Uvádíme kontakty na vedoucí pracovních skupin, se kterými se můžete spojit.

Vnější vztahy – Martin Hrdlička, HRDLIČKA, martin.hrdlicka@apgeo.cz

Vzdělávání – Denisa Petříková, GKS – geodetická kancelář, denisa.petrikova@apgeo.cz

GIS – Jiří Bradáč, T-MAPY, jiri.bradac@apgeo.cz

Inženýrská geodézie – Jiří Habrovec, GEODROM, jiri.habrovec@apgeo.cz ; Jaroslav Kocián, GEFOS, jaroslav.kocian@apgeo.cz

Katastr nemovitostí – Jan Plavec, GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář, jan.plavec@apgeo.cz

Pozemkové úpravy – Martin Malec, Geocart CZ, martin.malec@apgeo.cz

Asociace podnikatelů v geomatice / GeoBusiness
UtilityReport - vyjádření k existenci sítí / GeoBusiness
Outdoorová kamera GoPro Hero 5 pro geodetické měření / GeoBusiness

Na trhu se stále objevují nové technologie, které by mohly přispět k vyšší efektivitě práce geodetů a ke snížení časových nároků na jednotlivé úkony. Firma Hrdlička proto vyzkoušela v terénu novou metodu zaměřování skutečného provedení inženýrských sítí.

K zaměření skutečného provedení inženýrských sítí použili outdoorovou kameru GoPro Hero 5.

Geodeti firmy Hrdlička chtěli porovnat, zda jsou datové výstupy měření z hlediska přesnosti srovnatelné se zaměřením metodou elektronické tachymetrie, případně metodou GNSS, a zda odpovídají požadované 3. třídě přesnosti dle ČSN 013410 „Mapy velkých měřítek – základní ustanovení“.

Metoda sběru dat pro účely vytvoření geodetické dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) pomocí kamery je založena na principu digitální fotogrammetrie. Data můžete pořídit ze země kamerou nebo ze vzduchu dronem.

Při pozemním sběru se snímky pořizují snadno pomocí kamery umístěné na tyčce (nebo-li trasírce či výtyčce), kamera snímá okolí daného objektu, například výkopu. Pořízené fotografie posléze nahrajete do vyhodnocovacího programu a po jejich zpracování dostanete výstup v podobě 3D modelu.

Před samotným snímkováním je nutné v zájmové lokalitě stabilizovat jednotlivé vlícovací body (kolíkem, roxorem, měřickým hřebem, využitím stávajících pevných předmětů či povrchových znaků) a označit je reflexní barvou.

Vlícovací body je třeba umístit po obou stranách výkopu v hustotě přibližně 15 až 20 metrů, zaměřit je a určit u nich souřadnice a nadmořské výšky metodou GNSS nebo polární metodou z bodového pole. Na kvalitě určení souřadnic a nadmořských výšek velmi závisí přesnost vyhodnocení pořízených snímků.

Outdoorová kamera GoPro Hero 5 na trasírce / foto archiv firmy Hrdlička
Měření metodou GNSS a digitální fotogrammetrie. / foto archiv firmy Hrdlička
Porovnání výsledků obou metod měření / foto archiv firmy Hrdlička
Výstup z digitální fotogrammetrie s vyhodnocenými body na trase / foto archiv firmy Hrdlička
3D model jako další možný výstup z fotogrammetrického měření / foto archiv firmy Hrdlička

Geodeti Hrdličky si chtěli metodu pozemního sběru dat digitální fotogrammetrií vyzkoušet na vlastní kůži a porovnat přesnost měření s výstupy, které jsou měřeny standardními geodetickými metodami.

Pro otestování pozemního sběru 3D kamerou si vybrali liniový výkop vodovodního řadu pro vodovodní přípojku do objektu. Hloubka příkopu byla přibližně 1,5 metru a délka zhruba pět metrů.

Standardní geodetickou metodou zaměřili průběh vodovodního potrubí PE DN 32 a křížení kabelu NN s tímto potrubím, přičemž hustotu zaměřovaných bodů volili po 1,25 metrech, aby měli na porovnání k dispozici více bodů.

Poté přišla na řadu kamera. S kamerou, umístěnou na trasírce, pomalou chůzí obešli výkop po obou stranách. Při natáčení zaznamenávali také vlícovací body, kterých bylo připraveno celkem pět.

Kamera byla stále ve zhruba stejné výšce. Po ukončení prvního videa změnili výšku držení kamery, přiblížili se výškově k výkopu a celý postup opakovali. Závěrečné třetí snímkování provedli takřka v úrovni terénu.

Po vyhodnocení zaměření digitální kamerou získali seznam souřadnic a nadmořských výšek podrobných bodů na potrubí a na křížení s kabelem NN. Zároveň dostali k dispozici i 3D model výkopu s položeným potrubím. Podrobné body načetli do programu Bentley MicroStation, ve kterém porovnali obě metody měření.

Polohové odchylky při srovnání obou metod se pohybovaly do dvou centimetrů, což v tomto případě splňuje i nejpřísnější normy pro mapování. Odchylky v nadmořských výškách byly do 6 centimetrů, nicméně stále jsme se pohybovali ve 3. třídě přesnosti mapování dle ČSN 013410 “Mapy velkých měřítek – základní ustanovení”.

[se svolením převzato z webu firmy Hrdlička, redakčně upraveno]
Jan Floriánek, výkonný ředitel firmy Hrdlička (časopis GeoBusiness)

Jan Floriánek nastoupil do firmy Hrdlička hned po absolvování oboru Geodézie a kartografie na Stavební fakultě ČVUT v Praze. Po dvaceti letech práce mu Martin Hrdlička, majitel stejnojmenné firmy se 130 zaměstnanci, předal 1. ledna 2016 vedení. Hrdlička je tak první firmou v oboru geodézie, kdy se majitel-zakladatel zbavil přímého vedení. Zeptali jsme se proto Jana Floriánka na důvody, očekávání a jeho plány ve firmě.
Continue reading „Poprvé v geodézii. Rozhovor s Janem Floriánkem“