studium geodézie a katastru / GeoBusiness / foto archiv SPŠZ

Na Střední průmyslové škole zeměměřické v Praze se můžete přihlásit k dvouletému bezplatnému dálkovému studii oboru geodézie.

Ke studiu se mohou přihlásit i zájemci starší 26 let. Uchazeči jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek, výběr bude probíhat dle průměru z hodnocení na maturitním vysvědčení (bez ohledu na typ absolvované střední školy) a s ohledem na práci v oboru. Studium je určeno pro uchazeče, kteří již získali střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání.

Ve školním roce 2019/20 škola pro studijní obor 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí přijme 30 žáků (1 třídu).

Studium je bezplatné a je ukončeno profilovou částí maturitní zkoušky z odborných předmětů. Povinností žáků není docházet na každou konzultaci, ale celková absence nesmí přesáhnout 60 procent.

Outdoorová kamera GoPro Hero 5 pro geodetické měření / GeoBusiness

Na trhu se stále objevují nové technologie, které by mohly přispět k vyšší efektivitě práce geodetů a ke snížení časových nároků na jednotlivé úkony. Firma Hrdlička proto vyzkoušela v terénu novou metodu zaměřování skutečného provedení inženýrských sítí.

K zaměření skutečného provedení inženýrských sítí použili outdoorovou kameru GoPro Hero 5.

Geodeti firmy Hrdlička chtěli porovnat, zda jsou datové výstupy měření z hlediska přesnosti srovnatelné se zaměřením metodou elektronické tachymetrie, případně metodou GNSS, a zda odpovídají požadované 3. třídě přesnosti dle ČSN 013410 „Mapy velkých měřítek – základní ustanovení“.

Metoda sběru dat pro účely vytvoření geodetické dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) pomocí kamery je založena na principu digitální fotogrammetrie. Data můžete pořídit ze země kamerou nebo ze vzduchu dronem.

Při pozemním sběru se snímky pořizují snadno pomocí kamery umístěné na tyčce (nebo-li trasírce či výtyčce), kamera snímá okolí daného objektu, například výkopu. Pořízené fotografie posléze nahrajete do vyhodnocovacího programu a po jejich zpracování dostanete výstup v podobě 3D modelu.

Před samotným snímkováním je nutné v zájmové lokalitě stabilizovat jednotlivé vlícovací body (kolíkem, roxorem, měřickým hřebem, využitím stávajících pevných předmětů či povrchových znaků) a označit je reflexní barvou.

Vlícovací body je třeba umístit po obou stranách výkopu v hustotě přibližně 15 až 20 metrů, zaměřit je a určit u nich souřadnice a nadmořské výšky metodou GNSS nebo polární metodou z bodového pole. Na kvalitě určení souřadnic a nadmořských výšek velmi závisí přesnost vyhodnocení pořízených snímků.

Outdoorová kamera GoPro Hero 5 na trasírce / foto archiv firmy Hrdlička
Měření metodou GNSS a digitální fotogrammetrie. / foto archiv firmy Hrdlička
Porovnání výsledků obou metod měření / foto archiv firmy Hrdlička
Výstup z digitální fotogrammetrie s vyhodnocenými body na trase / foto archiv firmy Hrdlička
3D model jako další možný výstup z fotogrammetrického měření / foto archiv firmy Hrdlička

Geodeti Hrdličky si chtěli metodu pozemního sběru dat digitální fotogrammetrií vyzkoušet na vlastní kůži a porovnat přesnost měření s výstupy, které jsou měřeny standardními geodetickými metodami.

Pro otestování pozemního sběru 3D kamerou si vybrali liniový výkop vodovodního řadu pro vodovodní přípojku do objektu. Hloubka příkopu byla přibližně 1,5 metru a délka zhruba pět metrů.

Standardní geodetickou metodou zaměřili průběh vodovodního potrubí PE DN 32 a křížení kabelu NN s tímto potrubím, přičemž hustotu zaměřovaných bodů volili po 1,25 metrech, aby měli na porovnání k dispozici více bodů.

Poté přišla na řadu kamera. S kamerou, umístěnou na trasírce, pomalou chůzí obešli výkop po obou stranách. Při natáčení zaznamenávali také vlícovací body, kterých bylo připraveno celkem pět.

Kamera byla stále ve zhruba stejné výšce. Po ukončení prvního videa změnili výšku držení kamery, přiblížili se výškově k výkopu a celý postup opakovali. Závěrečné třetí snímkování provedli takřka v úrovni terénu.

Po vyhodnocení zaměření digitální kamerou získali seznam souřadnic a nadmořských výšek podrobných bodů na potrubí a na křížení s kabelem NN. Zároveň dostali k dispozici i 3D model výkopu s položeným potrubím. Podrobné body načetli do programu Bentley MicroStation, ve kterém porovnali obě metody měření.

Polohové odchylky při srovnání obou metod se pohybovaly do dvou centimetrů, což v tomto případě splňuje i nejpřísnější normy pro mapování. Odchylky v nadmořských výškách byly do 6 centimetrů, nicméně stále jsme se pohybovali ve 3. třídě přesnosti mapování dle ČSN 013410 “Mapy velkých měřítek – základní ustanovení”.

[se svolením převzato z webu firmy Hrdlička, redakčně upraveno]
robotizovaná skenovací totální stanice Trimble SX10 (časopis GeoBusiness)
Jan Floriánek, výkonný ředitel firmy Hrdlička (časopis GeoBusiness)

Jan Floriánek nastoupil do firmy Hrdlička hned po absolvování oboru Geodézie a kartografie na Stavební fakultě ČVUT v Praze. Po dvaceti letech práce mu Martin Hrdlička, majitel stejnojmenné firmy se 130 zaměstnanci, předal 1. ledna 2016 vedení. Hrdlička je tak první firmou v oboru geodézie, kdy se majitel-zakladatel zbavil přímého vedení. Zeptali jsme se proto Jana Floriánka na důvody, očekávání a jeho plány ve firmě.
Continue reading „Poprvé v geodézii. Rozhovor s Janem Floriánkem“

Pod záštitou ministra dopravy se v Olomouci bude v září konat konference o praktickém nasazení geodézie a kartografie v dopravě.

Konference je v pořadí již dvanáctá a organizuje ji Český svaz geodetů a kartografů. Registrovat na konferenci se můžete přímo na webu svazu. Pro členy ČSGK a ČKAIT je cena vložného stanovena na 2500 Kč vč. DPH na osobu.

Program konference je následující

ČTVRTEK 4.9.2014

08:30 – 10:00     Prezence účastníků

10:00 – 11:00  Zahájení a úvodní slova

 • Úvodní slovo předsedy ČSGK
 • Úvodní slovo předsedy SSGK
 • Úvodní slovo Ministra dopravy ČR
 • Úvodní slovo Hejtmana Olomouckého kraje
 • Úvodní slovo Primátora statutárního města Olomouc

11:00 – 12:00  Strategie, koncepce, financování, vize

 • zástupce Státního fondu dopravní infrastruktury Informace o financování dopravních staveb
 • Binko, M. (SŽDC, s.o.) Zvyšování rychlostí na stávajících tratích a koncepce rychlých spojení
 • Klobušiak, M. (GEO-KOD, s.r.o.) Návrh geodetického zabezpečenia civilného letectva v SR podl’a požiadaviek ICAO, špecifikácií Eurokontrol a nariadení komisie EÚ

12:00 – 13:00     Polední přestávka – oběd

13:00 – 14:20  Příprava staveb a inženýrská činnost

 • Čítek, R., Fulín, J. (SUDOP Praha a.s.) Problematika inženýrské činnosti v rámci přípravy železničních staveb
 • Sita, J. (Tax & Legal Advisors s.r.o.) Majetkoprávní příprava staveb pozemních komunikací
 • Vachtl, M. (SUDOP Praha a.s.)  Vysokorychlostní tratě v ČR a jejich umístění do území
 • Dvorský, T. (VŠB TU Ostrava) Návrh revitalizačního opatření vodního toku Rakovec

14:20 – 14:40     Přestávka s občerstvením

14:40 – 16:00  Aktuální problémy, technologie měření a vyhodnocení dat

 • Havlíček, R. (SŽDC, s.o.) Železniční geodézie v podmínkách státní organizace Správa železniční dopravní cesty
 • Alferi, K. (ŘSD Praha); Sobotka, P. (PRAGOPROJEKT a.s.) Zkušenosti z projektování a budování vytyčovacích sítí dálnic a rychlostních komunikací
 • Talich, M. (Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.) Přesné monitorování svislých průhybů mostních konstrukcí metodou pozemní radarové interferometrie
 • Bureš, J. (VUT v Brně) Přesné pozicování technologií GNSS-RTK na liniových stavbách
 • Klobušiak, M., Kožár, J., Janeček, T. (GEO-KOD, s.r.o.) ETRS lokálny horizont a jeho využitie v železničnom stavitelstve

16:00 – 16:20     Přestávka s občerstvením

16:20 – 17:40  Dokumentace staveb

 • Brejcha, M. (VŠB TU Ostrava) 3D interaktivní vizualizace přeložky dopravních komunikací v rámci projektu revitalizace a sanace území dotčených těžbou nerostných surovin
 • Sirotek, M. (Viapont, s.r.o.), Sobotka, P. (PRAGOPROJEKT, a.s.) Geodetické podklady pro projekt pozemních komunikací a jejich kvalita
 • Štefka, Z. (GRID a spol., a.s.) Dokumentace průjezdních profilů v silničních tunelech
 • Jašek, M. (GEOS Opava) Zaměření skutečného provedení na dálničních stavbách

17:40 – 18:30  Prezentace sponzorů

19:30 – 24:00     SPOLEČENSKÝ VEČER

PÁTEK 5.9.2014

09:00 – 10:20  Geomatika, informační systémy

 • Jemelka, L., Veselý, K. (SŽDC, s.o.) Geomatika v prostředí dominantního provozovatele dráhy
 • Talácko, M. (SŽDC, s.o.) Standardizace výměny dat mezi zhotovitelem a správcem při měření prostorové polohy koleje (PPK)
 • Číhal, R. (KPM CONSULT, a.s.) Popis dopravních sítí jako součásti území a realizace Geoinfostrategie ČR
 • Mašková, D. (RWE GasNet, s. r. o.) Poskytování dat technické infrastruktury společností RWE GasNet, s.r.o.

10:20 – 10:40     Přestávka s občerstvením

10:40 – 11:40  Měření posunů a deformací staveb, monitoring

 • Ižvoltová, J., Šestáková, J. (ŽU v Žilině) Analýza vplyvu prevádzkového zaťaženia na pevnú jazdnú dráhu
 • Lipták, I., Kyrinovič, P., Erdélyi, J., Kopáčik, A. (STU v Bratislave) Monitoring ocel’ovej konštrukcie mosta využitím radarovej interferometrie
 • Erdélyi, J., Lipták, I., Kyrinovič, P., Kopáčik, A.(STU v Bratislave) Určenie zvislých posunov nosnej konštrukcie vybraných mostných objektov technológioi terestrického laserového skenovania

11:40 – 12:40     Polední přestávka – oběd

12:40 – 13:40  Výkon ÚOZI na stavbách

 • Fuchs, J. (RIGES s.r.o.) Výkon funkce ÚOZI-O při modernizaci D1
 • Mandík, P. (PRAGOPROJEKT, a.s.) Geodetické činnosti při výstavbě dálnic z pohledu TDS
 • Rektorys, J. (GK Plavec-Michalec) Činnost ÚOZI-Z na stavbách dálnic a rychlostních komunikacích v Jihočeském kraji

13:40 – 14:00     Přestávka s občerstvením

14:00 – 15:40  Realizace staveb

 • Krupec, M., Debrecký, E. (GEO-KOD, s.r.o.) Geodetické a kartografické práce počas výstavby dial’ničného tunela Šibeník
 • Šíma, J., Schalek, D., Seidlová, A. (Žilinská univerzita) Geodetické práce pri výstavbe lanoviek vo Vysokých a Nízkych Tatrách
 • Fraštia, M., Marčiš, M., Talarovič, M. (STU v Bratislave)  Určenie tvaru gabiónového múra rýchlostnej cesty metódou obrazového skenovania
 • Vavrečka; L., Poustka, R. (SŽDC, s.o.) Zkušenosti se Správou parametrů prostorové polohy koleje
 • Pohan, J. (CCE Praha, s.r.o.) Geodézie při stavbě Trojského mostu v Praze

15:40 – 16:00     Diskuse, závěr

Český svaz geodetů a kartografů pořádá jednodenní seminář, věnovaný nasazení geodézie ve stavebnictví a průmyslu.

Komu by se účast na akci mohla hodit?

 • úředně oprávněným zeměměřickým inženýrům (ÚOZI) působícím ve výstavbě
 • autorizovaným osobám (AO) ČKAIT
 • specialistům zabývajících se měřením v oblasti geometrické přesnosti staveb
 • specialistům v oblasti posuzování jakosti staveb
 • účastníkům výstavby – investorům, projektantům, zhotovitelům, stavebním dozorům, přípravářům staveb, specialistům inženýringu staveb, stavebním společnostem
 • podnikatelům v oblasti zeměměřictví i stavebnictví

Součástí semináře je výstava měřící geodetické techniky využívané ve stavebnictví. Zájemci mohou prezentovat formou reklamních panelů produkty své firmy s tématikou inženýrské geodézie.

Témata referátů

9:30 – 10:40     1. blok přednášek – aktuální problémy IG

 • Jiří Bureš (VUT v Brně, OS-IG Český svaz geodetů a kartografů)
  Činnost odborné skupiny Inženýrské geodézie při ČSGK
 • Radomír Havlíček (Správa železniční dopravní cesty, s.o.)
  Role železniční geodézie v procesu majetkoprávní transformace české železnice
 • Václav Šanda (Gefos a.s.)
  Geodézie versus Inženýrská geodézie a fetiš souřadnic
 • Diskuse

Přestávka     10:40 – 11:00

11:00 – 12:40      2. blok přednášek – legislativa, dokumentace

 • Jiří Doležal (Česká společnost pro stavební právo)
  K „velké“ novele stavebního zákona
 • Štefan Lukáč (STU v Bratislave)
  Legislatívne a technické podmienky na výkon geodetických a kartografických činností v oblasti inžinierskej geodézie na Slovensku
 • Petr Blažek (Hrdlička s.r.o.)
  e-Utility Report – služba pro podání žádosti o vyjádření k inženýrským sítím
 • Diskuse
 • FIREMNÍ PREZENTACE

POLEDNÍ PŘESTÁVKA     12:40 – 13:15

13:15 – 14:25      3. blok přednášek – speciální měření

 • Peter Kyrinovič, Martin Kršiak (STU v Bratislave)
  Testovanie nivelačného prístroja TRIMBLE DINI 12T a nivelačných lát s umelým osvetlením
 • Marek Fraštia (STU v Bratislave), Marián Plakinger, Jozef Beck (Hornonitrianske bane Prievidza a. s.)
  Monitoring poddolovaného územia UAV technológiou Gatewing X100
 • Tomáš Křemen, Václav Smítka (ČVUT v Praze)
  Měření dynamických deformací vnějšího pláště konstrukce při požární zkoušce (TLS)
 • Diskuse

PŘESTÁVKA     14:25 – 14:45

14:45 – 16:00      4. blok přednášek – měření deformací konstrukcí

 • Rostislav Dandoš, Hana Staňková (VŠB TU Ostrava)
  Analýza metod pro sledování posunů a přetvoření opěrné zdi č. 8246 na dálnici D47
 • Rudolf Urban, Martin Štroner, Lukáš Vráblík, Zdeněk Matouš (ČVUT v Praze)
  Měření průhybové čáry na mostě Generála Chábery v Litoměřicích
 • Marek Hořejš, Marek Chlup (Brněnské komunikace a.s.), Jiří Bureš (VUT v Brně)
  Geodetický monitoring stavby retenční nádrže Jeneweinova v Brně
 • Moderovaná diskuse

16:00 Závěr

Vstup na seminář je placený, více o platbách na stránkách ČSGK.