cacio-forum-logo

ARCDATA PRAHA ve spolupráci s Českou asociací manažerů úseků informačních technologií CACIO zve na pracovní seminář CACIO fórum s podtitulem Sdílení a předávání geodat.

Seminář CACIO fórum je setkáním ředitelů IT ze všech oblastí veřejné správy a privátního sektoru. Diskutovat se bude především o sdílení a předávání geografických dat při správě technické infrastruktury a praktických zkušenostech s integrací GIS do celopodnikových informačních systémů.

Samostatným tématem bude sdílení a předávání prostorových dat v kontextu projektů veřejné správy (INSPIRE, DMVS, RUIAN, …). Mezi přizvané subjekty budou patřit nejen zástupci centrálních institucí veřejné správy a zástupci krajských úřadů či hl. m. Prahy, ale především všichni významní správci technické infrastruktury (ČEZ, a.s., Pražská energetika, a.s., Telefónica O2 Czech Republic,a.s., VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., Pražská plynárenská, a.s., a další).

Hlavní řečníci

Svojí aktivní účast na programu akce a přednášku ke zmíněným tématům přislíbili následující řečníci:

 • Mgr. Jiří Čtyroký; Útvar rozvoje hlavního města Prahy

  Geoportál a Georeporty hl. m. Prahy

 • František Fiala; ČEZ Distribuce, a. s.

  GIS a automatizace procesů v utilitní společnosti

 • Ing. Tomáš Holenda; Český úřad zeměměřický a katastrální

  Projekt RUIAN – stav řešení a budoucí význam pro správce inženýrských sítí

 • Ing. Jiří Hradec; CENIA, česká informační agentura životního prostředí

  Správa inženýrských sítí a INSPIRE

 • Ing. Jiří Lagner; Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

  Automatizace procesů vyjádření pro stavebníky – elektronické poskytování dat.

 • Mgr. Michal Souček; Plzeňský kraj

  Data, data, data a Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje

 • RNDr. Michal Traurig; Zeměměřický úřad

  Přínos Základních map pro správce inženýrských sítí

Organizační informace

 • CACIO fórum se uskuteční 15. června od 10 hodin v prostorech Paláce TeTa, Jungmannova 747/28, Praha 1.
 • Na základě registrace je vstup pro ředitele IT volný.

[Zdroj: ARCDATA PRAHA]

hsi-cacio-vetez-it-projekt-roku-2010

Česká asociace manažerů úseků informačních technologií (CACIO) vyhlásila 24. února 2011 vítěze 8. ročníku soutěže IT projekt roku 2010, nad níž převzal záštitu předseda vlády České republiky Petr Nečas.

Vítězem soutěže se stal projekt Automatizace procesu vyjádření pro stavebníky (projekt VETEZ) pro společnost Telefónica O2 Czech Republic. Na realizaci projektu se významným způsobem podílela firma HSI.

hsi-cacio-vetez-it-projekt-roku-2010

Na snímku jsou (zleva): Ing. Jana Pragerová (projektová manažerka ve společnosti Telefónica O2 Czech Republic, členka řídícího výboru CACIO), Doc. RNDr. Anna Putnová MBA (předsedkyně parlamentního Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu), Ing. Miroslav Hübner, MBA (vedoucí odboru integrovaného informačního systému ve společnosti Pražská energetika a předseda řídícího výboru CACIO), Ing. Jiří Lagner (ředitel pro administraci a dokumentaci sítě ve společnosti Telefónica O2 Czech Republic), Ing. Ladislav Bečvařík (jednatel a ředitel společnosti HSI), Ing. Karel Přech (konzultant ze společnosti HSI)

Hodnotící komise ocenila nejen unikátnost řešení a zcela neobvyklou šíři projektu (počínaje analýzou a implementací legislativních podmínek, přes digitalizaci a sjednocení dat, definici mapových kompozic až po online aplikační nadstavby), ale ocenila také výraznou zákaznickou orientaci celého projektu.

Hodnotitelé vyzdvihli také otevřenost a koncepci, modulové řešení projektu a definici jednotného výměnného formátu, který může být základním stavebním prvkem pro další rozšiřování systému jak do oblasti státní správy a samosprávy, tak i do oblasti působnosti ostatních správců technické infrastruktury.

Projekt VETEZ (vyjadřování o existenci telekomunikačních zařízení), který vznikl za účelem řešení problematiky poskytování dat o existenci sítí již v roce 2004, si kladl za cíl nejprve sjednotit organizační a technické prostředí pro procesy vyjádření a následně veškeré činnosti spojené s vydáváním vyjádření maximálně automatizovat.

Projekt VETEZ probíhal ve třech etapách. Na počátku projektu byly žádosti o vyjádření přijímány osobně na přepážkách jednotlivých pracovišť, přicházely poštou nebo později elektronicky na základě vyplněné žádosti na portálu Telefónica O2.

Celý proces od přijetí žádosti přes vyhodnocení střetů v grafickém prostředí až po vlastní tisk a odeslání žadateli probíhal manuálně. V současné době je vyjádření připraveno zcela automatizovaně do jedné hodiny bez nutnosti aktivní účasti kteréhokoliv zaměstnance společnosti. Celý systém přitom počítá i s případy, které nelze řešit zcela automaticky.

Jiří Lagner, manažer pro administraci a dokumentaci sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, označil projekt za zcela unikátní a realizačnímu týmu poděkoval za výborně odvedenou práci.

cacio-it-projekt-roku-2010-vitez-diplom

„Hlavním cílem projektu byla plná automatizace procesu vyjádření, v důsledku pak snížení nákladů, zrychlení vydání vyjádření a omezení osobních kontaktů žadatelů, tedy kompletní elektronizace celého procesu. V současné době podíl plně automaticky odbavených vyjádření dosahuje 85 %. Průměrná doba zpracování od okamžiku podání žádosti stavebníkem do doby umístění elektronické formy vyjádření na portál pro stavební veřejnost je 60 minut (původně trvala 12 dnů). Projekt VETEZ naplnil naše očekávání, a to jak z pohledu zákazníka či stavebníka, tak i z pohledu dosažených úspor v oblasti poskytování vyjádření. Roční provozní náklady jsou nyní o 33 milionů korun nižší,“ konstatoval.

O projektu v Telefónica 02 jsme podrobně psali v GeoBusinessu.