vitez-souteze-pavel-stastny-s-vyhrou-atlas-maior-w600

Léta běží aneb příznivci technologií ESRI se již po dvacáté sešli na konferenci společnosti ARCDATA PRAHA

Také letošní uživatelská konference nalákala, podobně jako devatenáct předchozích, více než 800 účastníků a právem se tak zařadila na přední místa pomyslného žebříčku podobných akcí u nás.

Organizátorům nelze upřít velkou snahu o zachování kvalitního a osvědčeného a zavedení nových zajímavých počinů, jako například stánek technické podpory nebo možnost vyzkoušení beta verze produktu ArcGIS 10.1.

Celkem 847 účastníků, 15 tematických bloků, 32 přednášek, 10 hodin uživatelských přednášek a 7,5 technologických přednášek svědčí o akci, která má pro českou geoinformatickou komunitu zásadní význam.

Den první – krizové řízení a připravované novinky

Hlavní řečníci – zajímavě ale o GISu jen okrajově

Jako již každoročně připravila pořádající společnost ARCDATA PRAHA pro první řečnický blok prezentace odborníků z celé řady oblastí.

Po úvodním slovu ředitele společnosti Petra Seidla vystoupila Dana Drábová ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost s příspěvkem o riziku jaderných katastrof s ukázkami mapových výstupů a modelů s vazbou na GIS.

Příspěvky Petra Berana (Magistrát hlavního města Prahy) a Ondřeje Franka (ZZS hl. m. Prahy) ukázaly asi nejpraktičtější a nejvýznamnější uplatnění geoinformačních technologií pro zachraňování lidských životů včetně živých ukázek.

Stanislav Drápal (Český statistický úřad) pohovořil o možnostech využití statistických dat v krizovém řízení. Část prezentace věnoval také novému sčítání obyvatelstva, jehož předběžné výsledky by měly být dostupné na přelomu roku 2011/2012 (za kraje). Finální výsledky lze očekávat v přibližně v polovině roku 2012, nově také agregováno v gridové struktuře, což ocení zejména analyticky zaměření uživatelé.

Tečkou za úvodním blokem byla přednáška Václava Cílka (Geologický ústav AV ČR), která volně proplouvala celou řadou oblastí lidské činnosti, které mění a formuje současný nejen geoinformatický svět.

Nutno podotknout, že většina prezentací se věnovala problematice geoinformačních technologií jen okrajově.

Přednášky však byly velmi zajímavé a poukázaly na další možné využití GIS a příbuzných technologií v širších souvislostech.

Geoinformatickou přednáškou byla prezentace zástupkyně společnosti Esri, Linda Hecht, která zmiňovala celou řadu poměrně dramatických změn, které ovlivnily v posledním období světovou geoinformatiku.

Zajímavé bylo označení GISu jako praktického nástroje pro řešení problémů, což nejlépe zdokumentovali její předřečníci v oblasti krizového řízení.

Co nás čeká a nemine – ArcGIS 10.1

Boj firem na konkurenčním trhu vede často k paradoxním situacím.

Dříve se o nových verzích mluvilo pouze v zákulisí nebo okrajově v prezentacích, tentokrát jim byla s půlročním předstihem věnována celá samostatná vystoupení.

Účastníci konference se tak mohli dozvědět celou řadu novinek, která přijde v nové verzi produktů Esri s označením 10.1.

Kosmetickou změnou je kompletní revize pojmenování Esri produktů na ArcGIS for (Desktop, Server,atd.). Pojďme ale také k praktickým inovacím.

Možnosti extenze „Legend Limiter“ budou implementovány přímo v programu s označením „dynamická legenda“.

Automatizaci popisků budou usnadňovat dva nové nástroje jako součást Maplexu.

Zdlouhavé vybírání správného souřadnicového systému je konečně usnadněno vyhledávacím řádkem nebo možností filtrace (zobrazení souřadnicových systémů relevantních k řešenému území).

Nově bude možné prohledávat v datech nejen podle klíčových slov, ale také podle prostorového umístění. Velmi praktická je také možnost evidovat uživatele, který prvek vytvořil a který ho dále editoval, včetně časových údajů.

Rozšířeny budou také nástroje pro správu databází, sada nástrojů Database toolset dozná přejmenování na Geodatabase Administrator a bude nabízet 4 nové nástroje.

Přibude také možnost přímého načítání GPX souborů, plná podpora KML souborů nebo nová funkce pro generalizaci budov do podoby hranic zastavěného území.

Řadu inovací přináší nové nástroje pro práci s rastry, zmínit se sluší možnost měření výšek pomocí délky stínů a informací o pořízení snímku.

Mezeru v portable aplikacích (přenositelné aplikace spustitelné z libovolného média) zaplní nový produkt s názvem ArcGIS Runtime, který bude možné spouštět také z DVD nebo přenosných disků.

Také ArcGIS server dozná v nové verzi celou řadu změn. Architektura systému byla kompletně přepracována pro 64 bitové aplikace a přináší tak značné zvýšení rychlosti a stability.

Součástí bude také nativně zabudovaný webový server a zavedena bude podpora dalších specifikací (WPS – web processing service a WMTS – web map tile service).

Prakticky zaměření uživatelé ocení zrychlené možností analýz umožňující takřka realtime výpočty, rozšířené možnosti pro tisk z webu, clustering (slučování překrývajících se bodů) nebo SilverlightCreator, umožňující snadnější tvorbu webových aplikací.

Z novinek aktuálních, tedy těch, které je možné již využívat lze zmínit například topografickou mapu ČR v měřítku 1 : 10 000, která je dostupná prostřednictví ArcGIS Online zdarma.

Novinky v e-Governmentu

Veřejná správa je v posledních letech oblastí, kde geoinformatika nachází široké uplatnění. To dokumentoval jako první řečník této sekce Luboš Jůzl z Kraje Vysočina na příkladu projektu DMVS.

Tomáš Holenda (Český úřad zeměměřický a katastrální) představil nově připravovaný RÚIAN – registr územní identifikace, adres a nemovitostí, který má ze všech podporovaných projektů z příslušného IOP největší dotaci (650 mil. Kč).

Za Zeměměřický úřad vystoupil Jiří Černohorský, který prezentoval většinu aktuálních či plánovaných novinek organizace. Zmíněn byl plánovaný upgrade sítě CZEPOS na podporu systémů GLONASS a Galileo, přeměření státní hranic, výškové mapování pomocí technologie LIDAR nebo záměr častější aktualizace leteckých snímků.

V souvislostech se směrnicí INSPIRE byla zmíněna také databáze GEONAMES, vstupující do RÚAIN.

Závěrečnou prezentací prvního dne byla přednáška Jiřího Hradce (CENIA), která byla jako již tradičně pojata volnějším, avšak velmi zajímavým způsobem. Zmíněny byly některé zřejmé i méně známé souvislosti a aspekty související s implementací směrnice INSPIRE.

Nová sekce: Business Intelligence

Nová sekce konference potvrdila dle zájmu účastníků a nabitosti přednášek, že i tato oblast má v geoinformatice své jasné a rozšiřující se místo.

V průběhu odpoledne vystoupili zástupci společností ARCDATA PRAHA, OKsystem, TOVEK, CEDA, CE-Traffic, Tieto a Esri s příspěvky, které osvětlily, jak mohou nové nástroje sloužit pro zefektivnění obchodního rozhodování jako přímá podpora systémů pro podporu rozhodování.

Den druhý – zajímavosti z konferenčního menu

Čtvrteční program byl více než nabitý a nabízel účastníků celou řadu zajímavých přednášek.

Z hlavního sálu stojí za zmínku již tradičně pokrokový Magistrát hlavního města Prahy, jehož novinky z oblasti GIS a územního plánování představil Jiří Čtyroký. Představen byl například archív starých územních plánů, anglická verze aplikace s územním plánem nebo zjednodušené poskytování dat studentům.

Rovněž firemní workshopy společností T-MAPY, GEODIS Brno, VARS Brno a GEOTRONICS Praha ve vedlejších sálech nalákaly celou řadu uživatelů.

Sekce životního prostředí ukázala možnosti využití technologie GIS v tradiční oblasti, které se GIS věnoval zejména ve svých začátcích.

Za zmínku stojí přednáška Zuzany Němcové, představující občanské sdružení Pulsatilla, využívající technologii ArcGIS pro řešení projektů na ochranu životního prostředí.

Dálkový průzkum Země

Široké spektrum rozmanitých témat a jejich řešení technologiemi Esri se plynule přeneslo i do čtvrtečních jednání jednotlivých sekcí.

Ačkoliv „rastrový GIS“ není právě nejšťastnějším názvem pro problematiku sběru, zpracování a využití dat dálkového průzkumu Země, v sekci se blýskla řada nových nápadů a informací.

Příspěvky o využití družicových dat v krizovém řízení (Lucie Pátková, ARCDATA PRAHA) a aktuálním stavu evropského navigačního systému (Jan Kolář, Česká kosmická kancelář) jsou nepochybnou inspirací a návodem k tomu, co je možné a co nás čeká.

Družicová data mohou pokrýt dotčené území dnes již s dostatečným rozlišením právě včas, posloužit dokumentaci škodlivého jevu, případně vstupovat do rozmanitých modelů, které mají za cíl hodnotit případná rizika či nastínit nejbližší vývoj jevu.

Nejnovější postupy již dovolují provádět tematickou klasifikaci dat laserového skenování na bázi umělé inteligence, takže jejich výstupy v podobě detailních 3D modelů krajiny jsou výraznou pomůckou pro správné rozhodování (Lucie Patková, ARCDATA PRAHA, JamesSlater,  ITT Visual Information Solution).

Rozhodování v environmentálně exponované oblasti Sokolovské pánve mohou klíčovým způsobem ovlivnit výsledky obrazové spektroskopie (Veronika Kopačková, Česká geologická služba). Ta napomáhá při nasazení HS dat důvěryhodné prostorové modelaci povrchového výskytu těch minerálů, které způsobují acidifikaci zvětralin a půd, posléze znečištění vodních objektů.

Jiné aplikace obrazové spektroskopie ukázal Jan Hanuš  (Centrum výzkumu globální změny AV ČR), počínaje zemědělství a lesnictvím, přes hydrologii po vojenství. Vlastní výzkum dokázal identifikovat počínající chronické onemocnění smrku v lesích Šumavy a Slezských Beskyd ještě před jeho vizuálními projevy.

Veřejná správa

Přece jen veselejší témata pak nabídla sekce „veřejné správy“.

Zeměměřický úřad vede evidenci státního mapového díla (Michal Traurig), ale navíc vyvíjí nástroje, které významně rozšiřují možnosti standardních kartografických nástrojů produktů Esri, jako je dokonalejší vytváření bezešvých topografických map a výřezů s obsahem podle přání zákazníka, či inteligentní vzájemný odsun liniových prvků map.

Procesy koloběhu zakomponování a výstupu digitální technické mapy (DTM) v informačním systému města Přerova (Antonín Krejčíř) inspirují dobrá řešení pro využití dat formátů DWG a DGN, jejich transformaci na gisové vrstvy shapefiles pro informační systém a opětovné případné využití v územní projektové přípravě.

Přerov disponuje sofistikovaným modelem geodatabáze s celkem 106 tematickými vrstvami.

Správa prostorových dat v IS ve sféře realit je stále rostoucím segmentem geoinformačního trhu.

Projekt AMEServer je kvalitativně novým příkladem využití GIS při údržbě a obecně managementu rozsáhlého bytového portfolia (přes 44 000 bytů) skupiny RPG RE.

O tom, jak se daří naší prostorové informační infrastruktuře, mluvila Eva Pauknerová (Český úřad zeměměřický a katastrální). Ačkoliv bylo mnoho uděláno v rámci přípravy NGII a INSPIRE, k zamnutí si rukou ještě pár kroků schází.

Nový projekt RÚIAN vede k budování registru území tak, aby efektivně umožňoval přeshraniční spolupráci.

K finálnímu cíli – slučitelnosti – nutno přistupovat po splnění řady úrovní interoperability: správní, organizační, sémantické a technické. Protiklady v legislativě přinášejí nové výzvy a svižná reakce geoinformační komunity je stále na pořadu dne.

Uživatelská sekce

Tematicky zajímavý „pel-mel“ nabídla sekce „uživatelská“.

3D modely v GIS technologii dnes umožňují realisticky nahlédnout do zaniklých sídel Česka (Přemysl Štych, Karlova Univerzita), jsou-li k dispozici staré podklady (například stabilního katastru), či ještě lépe staré fotografie.

Velké věci se dějí na orlicko-ústeckém pracovišti Národní referenční laboratoře při mapování hluku. Ačkoliv mapování a výpočtu hluku (zejména z dopravy všeho druhu) se u nás konají od 70. let 20. století, nová evropská metodiky CNOSSOS-EU má vnést do hodnocení stavu jednotné výstupy.

V ČR tato akce proběhne ve dvou etapách: nejprve na dálnicích a rychlostních silnicích, pak tamtéž plus na vybraných úsecích silnic I. třídy. Metodologickou novinkou je výzkum „sound-scape“ – neboli příjemných zvuků v krajině.

Jiný pohled na zemský „brambor“ přinášejí výpočty tíhového potenciálu Země a zpracování dat alometrických družic. Slapové jevy snad dokáží změnit nadmořské výšky lokalit na pevnině až o 50 cm. Ovšem Wo, jakožto potenciál geoidu, je nově zavedenou mezinárodní konstantou. Její aplikace se jeví užitečnou jak ve výškové letecké navigaci, tak výškovém (souřadnicovém) připojení nedostupných území.

Tečku za sekcí udělala Hana Michlová (Univerzita Palackého v Olomouci), vítězka soutěže GIS Projekt 2011, prezentací zajímavé srovnávací studie o diferenciální míře přípravy obcí Olomoucka na urbanizaci.

Tipy a triky

Ve čtvrteční sekci tipů a triků zazněla celá řada více či méně užitečných rad a doporučení.

Prezentující čerpali především z více než 2200 vyřešených případů v posledním roce.

Zbytečné je popisovat jednotlivé ukázky, zmínit je však možné například pokročilé možnosti aktualizace datových zdrojů, představení iterátorů v Model Builderu, práce s grafickými elementy, pokročilé možnosti exportu do CAD souborů nebo zajímavé možnosti kontextuální generalizace (generalizace, která posuzuje nejen generalizovaný objekt, ale také vztah vůči dalším vrstvám).

Tečka na závěr

Ti, kteří se nezúčastnili závěru konference, přišli o další zajímavosti.

V soutěži 23 posterů, hodnocených odbornou porotou v čele s Vítem Voženílkem (Univerzita Palackého v Olomouci) podle jejich tematického obsahu, technologické náročnosti a atraktivnosti formy sdělení zvítězil plakát „Měření hloubek na Labi“ dvojice Filip Jung a Lucie Mališová z firmy VARS Brno.

Za ním následovala stříbrná „3D rekonstrukce zaniklých sídel Česka“ (Přemysl Štych, Jan Jelének, Lucie Koucká, Marek Oktábec – Univerzita Karlova v Praze).

Bronz si odnesli David Čížek a Jan Franěk z České geologické služby za „využití 3D GIS při projektování vrtných prací“.

Konference se zúčastnilo 847 registrovaných návštěvníků, kteří zřetelně ocenili pořádání workshopů v komornějším prostředí menších sálů, zřízení nových tematických sekcí (např. Business Intelligence, e-Goverment) a zejména přítomnost stánku technické podpory. A dobré bylo na konci slyšet, že začátek příjemně osvěžili předřečníci, kteří GIS nemají zrovna v náplni práce. Bez snahy chválit a vyzdvihovat se sluší poděkovat za velmi povedenou konferenci!


20-konference-gis-esri-cr-feat

Výroční dvacátá konference GIS Esri se blíží (9.-10. listopadu) a její organizátoři představili podrobný program akce.

Vlastní náplň úvodního bloku si organizátoři konference ponechávají jako překvapení. V současnosti přislíbili své vystoupení Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, předsedkyně Českého statistického úřadu Iva Ritschelová a geolog Václav Cílek, ředitel Geologického ústavu Akademie věd ČR.

20. konferenci bude i letos předcházet předkonferenční seminář, zaměřený na správu a využití rastrových dat v ArcGIS. Seminář, který je součástí konference, se bude konat 8. listopadu 2011 v odpoledních hodinách v Kongresovém centru Praha.

Ke 20. výročí konference pořádají v rámci doprovodného programu společnost ARCDATA PRAHA jako organizátor a GeoBusiness jako hrdý mediální partner vědomostní soutěž.

Zúčastnit se jí můžete i vy. Vyhrát můžete ceněnou historickou publikaci Atlas Maior. (A v případě, že neznáte odpovědi na soutěžní otázky, počkejte si na konferenci, kde dostanete velmi podrobnou nápovědu.)

Program

V současnosti je znám následující program (odkazy v názvech referátů vedou na PDF s abstraktem).

Hlavní řečníci

 • Ing. Dana Drábová, Ph.D.; předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

  Název přednášky bude upřesněn

 • MUDr. Ondřej Franěk; vedoucí lékař zdravotnického operačního střediska ZZS hl. m. Prahy

  Název přednášky bude upřesněn

 • Ing. Petr Beran; ředitel odboru krizového řízení hl. m. Prahy

  Název přednášky bude upřesněn

 • doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc.; předsedkyně Českého statistického úřadu

  Název přednášky bude upřesněn

 • RNDr. Václav Cílek, CSc; český geolog, klimatolog, spisovatel, filozof a popularizátor vědy

  Co se děje se světem?

Veřejná správa – eGovernment

 • Cíle a činnosti Zeměměřického úřadu v následujících letech

  Ing. Jiří Černohorský; Zeměměřický úřad

Veřejná správa – uživatelské přednášky

 • Infrastruktura pro prostorové informace – kde jsme a kam jdeme

  Ing. Eva Pauknerová, CSc.; Český úřad zeměměřický a katastrální, odbor informatiky

Business Intelligence

Správa inženýrských sítí

 • Název přednášky bude upřesněn

  Dave Magee; Telvent Utilities Group

Rastrový GIS a DPZ

 • Využití obrazové spektroskopie na CVGZ

  Ing. Jan Hanuš; Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

  Petr Lukeš; Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

  František Zemek; Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

  Věroslav Kaplan; Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

  Jan Novotný; Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

 • Evropské systémy GMES a Galileo

  doc. Ing. Jan Kolář, CSc.; Česká kosmická kancelář

Životní prostředí

 • Morfometrické modelování v geologických aplikacích

  Mgr. Kateřina Zelenková; Česká geologická služba, odd. dálkového průzkumu Země

  Mgr. Veronika Kopačková; Česká geologická služba, odd. dálkového průzkumu Země

  Mgr. Vladislav Rapprich; Česká geologická služba, odd. dálkového průzkumu Země

Uživatelské přednášky

 • 3D rekonstrukce zaniklých sídel Česka

  RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.; Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie

  Bc. Jan Jelének; Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie

  Bc. Lucie Koucká; Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie

  Bc. Marek Oktábec; Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie

 • Využití Esri nástrojů při hlukovém mapování

  Ing. Pavel Junek; Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Národní referenční laboratoř pro komunální hluk

  Ing. Jiří Michal; Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Národní referenční laboratoř pro komunální hluk

 • Vývoj konstanty W0 (potenciálu na geoidu) a její praktické aplikace

  doc. Ing. Viliam Vatrt, DrSc.; Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad

  pplk. Ing. Vladimír Petera; Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad

Workshopy ARCDATA PRAHA

 • ArcGIS Online

  Ing. Radek Kuttelwascher; ARCDATA PRAHA, s.r.o.

  Mgr. Lucie Patková; ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Firemní workshopy a přednášky

 • Obrazová spolupráce nad GIS ve zdravotnických záchranných službách

  Viktor Gyönyör; AV MEDIA, a.s.

  Radim Šejnoha; AV MEDIA, a.s.

 • České městečko

  Ing. Zdeněk Hotař; GEODIS BRNO, spol. s r.o.

  Drahomíra Zedníčková; GEODIS BRNO, spol. s r.o.

  Michal Sýkora; GEODIS BRNO, spol. s r.o.

 • Trimble Floodlight technologie a GeoExplorer 6000 – vstupenka do budoucnosti sběru dat

  Ing. David Jindra, CSc.; GEOTRONICS Praha, s.r.o.


arcdata-konference-2011-obr01-w600

Konference GIS Esri v ČR letos slaví kulaté výročí. Informační technologie i geoinformatika udělaly za uplynulá dvě desetiletí ohromný krok kupředu a každý rok se setkáváme s dalšími inovacemi, které naši práci dělají ještě pohodlnější a efektivnější.

I tato konference se za svých dvacet let v mnohém změnila. To, co kdysi bývalo setkáním několika desítek uživatelů software ARC/INFO, je dnes přehlídkou zajímavých a inspirativních řešení v mnoha odvětvích lidské činnosti, kterého se účastní na osm set návštěvníků.

S ohledem na stále se vyvíjející potřeby uživatelů jsou do programu konference pravidelně zařazována i aktuální témata. Letos se tak budete moci seznámit s možnostmi využití GIS v oblasti business intelligence.

Vedle tohoto bloku se zde setkáte s dalšími zajímavými přednáškami a workshopy zaměřenými na využití GIS ve veřejné správě, INSPIRE, správě inženýrských sítí, facility managementu, ochraně obyvatel či ochraně životního prostředí.

20. konference GIS Esri v ČR se koná 9. a 10. listopadu 2011 v Kongresovém centru Praha. Registrujte se již nyní na adrese www.arcdata.cz/akce/20-konference-gis-esri

arcdata-konference-2011-obr03-w600

arcdata-konference-2011-obr01-w600

arcdata-konference-2011-obr02-w600