Léta běží aneb příznivci technologií ESRI se již po dvacáté sešli na konferenci společnosti ARCDATA PRAHA

Také letošní uživatelská konference nalákala, podobně jako devatenáct předchozích, více než 800 účastníků a právem se tak zařadila na přední místa pomyslného žebříčku podobných akcí u nás.

Organizátorům nelze upřít velkou snahu o zachování kvalitního a osvědčeného a zavedení nových zajímavých počinů, jako například stánek technické podpory nebo možnost vyzkoušení beta verze produktu ArcGIS 10.1.

Celkem 847 účastníků, 15 tematických bloků, 32 přednášek, 10 hodin uživatelských přednášek a 7,5 technologických přednášek svědčí o akci, která má pro českou geoinformatickou komunitu zásadní význam.

Den první – krizové řízení a připravované novinky

Hlavní řečníci – zajímavě ale o GISu jen okrajově

Jako již každoročně připravila pořádající společnost ARCDATA PRAHA pro první řečnický blok prezentace odborníků z celé řady oblastí.

Po úvodním slovu ředitele společnosti Petra Seidla vystoupila Dana Drábová ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost s příspěvkem o riziku jaderných katastrof s ukázkami mapových výstupů a modelů s vazbou na GIS.

Příspěvky Petra Berana (Magistrát hlavního města Prahy) a Ondřeje Franka (ZZS hl. m. Prahy) ukázaly asi nejpraktičtější a nejvýznamnější uplatnění geoinformačních technologií pro zachraňování lidských životů včetně živých ukázek.

Stanislav Drápal (Český statistický úřad) pohovořil o možnostech využití statistických dat v krizovém řízení. Část prezentace věnoval také novému sčítání obyvatelstva, jehož předběžné výsledky by měly být dostupné na přelomu roku 2011/2012 (za kraje). Finální výsledky lze očekávat v přibližně v polovině roku 2012, nově také agregováno v gridové struktuře, což ocení zejména analyticky zaměření uživatelé.

Tečkou za úvodním blokem byla přednáška Václava Cílka (Geologický ústav AV ČR), která volně proplouvala celou řadou oblastí lidské činnosti, které mění a formuje současný nejen geoinformatický svět.

Nutno podotknout, že většina prezentací se věnovala problematice geoinformačních technologií jen okrajově.

Přednášky však byly velmi zajímavé a poukázaly na další možné využití GIS a příbuzných technologií v širších souvislostech.

Geoinformatickou přednáškou byla prezentace zástupkyně společnosti Esri, Linda Hecht, která zmiňovala celou řadu poměrně dramatických změn, které ovlivnily v posledním období světovou geoinformatiku.

Zajímavé bylo označení GISu jako praktického nástroje pro řešení problémů, což nejlépe zdokumentovali její předřečníci v oblasti krizového řízení.

Co nás čeká a nemine – ArcGIS 10.1

Boj firem na konkurenčním trhu vede často k paradoxním situacím.

Dříve se o nových verzích mluvilo pouze v zákulisí nebo okrajově v prezentacích, tentokrát jim byla s půlročním předstihem věnována celá samostatná vystoupení.

Účastníci konference se tak mohli dozvědět celou řadu novinek, která přijde v nové verzi produktů Esri s označením 10.1.

Kosmetickou změnou je kompletní revize pojmenování Esri produktů na ArcGIS for (Desktop, Server,atd.). Pojďme ale také k praktickým inovacím.

Možnosti extenze „Legend Limiter“ budou implementovány přímo v programu s označením „dynamická legenda“.

Automatizaci popisků budou usnadňovat dva nové nástroje jako součást Maplexu.

Zdlouhavé vybírání správného souřadnicového systému je konečně usnadněno vyhledávacím řádkem nebo možností filtrace (zobrazení souřadnicových systémů relevantních k řešenému území).

Nově bude možné prohledávat v datech nejen podle klíčových slov, ale také podle prostorového umístění. Velmi praktická je také možnost evidovat uživatele, který prvek vytvořil a který ho dále editoval, včetně časových údajů.

Rozšířeny budou také nástroje pro správu databází, sada nástrojů Database toolset dozná přejmenování na Geodatabase Administrator a bude nabízet 4 nové nástroje.

Přibude také možnost přímého načítání GPX souborů, plná podpora KML souborů nebo nová funkce pro generalizaci budov do podoby hranic zastavěného území.

Řadu inovací přináší nové nástroje pro práci s rastry, zmínit se sluší možnost měření výšek pomocí délky stínů a informací o pořízení snímku.

Mezeru v portable aplikacích (přenositelné aplikace spustitelné z libovolného média) zaplní nový produkt s názvem ArcGIS Runtime, který bude možné spouštět také z DVD nebo přenosných disků.

Také ArcGIS server dozná v nové verzi celou řadu změn. Architektura systému byla kompletně přepracována pro 64 bitové aplikace a přináší tak značné zvýšení rychlosti a stability.

Součástí bude také nativně zabudovaný webový server a zavedena bude podpora dalších specifikací (WPS – web processing service a WMTS – web map tile service).

Prakticky zaměření uživatelé ocení zrychlené možností analýz umožňující takřka realtime výpočty, rozšířené možnosti pro tisk z webu, clustering (slučování překrývajících se bodů) nebo SilverlightCreator, umožňující snadnější tvorbu webových aplikací.

Z novinek aktuálních, tedy těch, které je možné již využívat lze zmínit například topografickou mapu ČR v měřítku 1 : 10 000, která je dostupná prostřednictví ArcGIS Online zdarma.

Novinky v e-Governmentu

Veřejná správa je v posledních letech oblastí, kde geoinformatika nachází široké uplatnění. To dokumentoval jako první řečník této sekce Luboš Jůzl z Kraje Vysočina na příkladu projektu DMVS.

Tomáš Holenda (Český úřad zeměměřický a katastrální) představil nově připravovaný RÚIAN – registr územní identifikace, adres a nemovitostí, který má ze všech podporovaných projektů z příslušného IOP největší dotaci (650 mil. Kč).

Za Zeměměřický úřad vystoupil Jiří Černohorský, který prezentoval většinu aktuálních či plánovaných novinek organizace. Zmíněn byl plánovaný upgrade sítě CZEPOS na podporu systémů GLONASS a Galileo, přeměření státní hranic, výškové mapování pomocí technologie LIDAR nebo záměr častější aktualizace leteckých snímků.

V souvislostech se směrnicí INSPIRE byla zmíněna také databáze GEONAMES, vstupující do RÚAIN.

Závěrečnou prezentací prvního dne byla přednáška Jiřího Hradce (CENIA), která byla jako již tradičně pojata volnějším, avšak velmi zajímavým způsobem. Zmíněny byly některé zřejmé i méně známé souvislosti a aspekty související s implementací směrnice INSPIRE.

Nová sekce: Business Intelligence

Nová sekce konference potvrdila dle zájmu účastníků a nabitosti přednášek, že i tato oblast má v geoinformatice své jasné a rozšiřující se místo.

V průběhu odpoledne vystoupili zástupci společností ARCDATA PRAHA, OKsystem, TOVEK, CEDA, CE-Traffic, Tieto a Esri s příspěvky, které osvětlily, jak mohou nové nástroje sloužit pro zefektivnění obchodního rozhodování jako přímá podpora systémů pro podporu rozhodování.

Den druhý – zajímavosti z konferenčního menu

Čtvrteční program byl více než nabitý a nabízel účastníků celou řadu zajímavých přednášek.

Z hlavního sálu stojí za zmínku již tradičně pokrokový Magistrát hlavního města Prahy, jehož novinky z oblasti GIS a územního plánování představil Jiří Čtyroký. Představen byl například archív starých územních plánů, anglická verze aplikace s územním plánem nebo zjednodušené poskytování dat studentům.

Rovněž firemní workshopy společností T-MAPY, GEODIS Brno, VARS Brno a GEOTRONICS Praha ve vedlejších sálech nalákaly celou řadu uživatelů.

Sekce životního prostředí ukázala možnosti využití technologie GIS v tradiční oblasti, které se GIS věnoval zejména ve svých začátcích.

Za zmínku stojí přednáška Zuzany Němcové, představující občanské sdružení Pulsatilla, využívající technologii ArcGIS pro řešení projektů na ochranu životního prostředí.

Dálkový průzkum Země

Široké spektrum rozmanitých témat a jejich řešení technologiemi Esri se plynule přeneslo i do čtvrtečních jednání jednotlivých sekcí.

Ačkoliv „rastrový GIS“ není právě nejšťastnějším názvem pro problematiku sběru, zpracování a využití dat dálkového průzkumu Země, v sekci se blýskla řada nových nápadů a informací.

Příspěvky o využití družicových dat v krizovém řízení (Lucie Pátková, ARCDATA PRAHA) a aktuálním stavu evropského navigačního systému (Jan Kolář, Česká kosmická kancelář) jsou nepochybnou inspirací a návodem k tomu, co je možné a co nás čeká.

Družicová data mohou pokrýt dotčené území dnes již s dostatečným rozlišením právě včas, posloužit dokumentaci škodlivého jevu, případně vstupovat do rozmanitých modelů, které mají za cíl hodnotit případná rizika či nastínit nejbližší vývoj jevu.

Nejnovější postupy již dovolují provádět tematickou klasifikaci dat laserového skenování na bázi umělé inteligence, takže jejich výstupy v podobě detailních 3D modelů krajiny jsou výraznou pomůckou pro správné rozhodování (Lucie Patková, ARCDATA PRAHA, JamesSlater,  ITT Visual Information Solution).

Rozhodování v environmentálně exponované oblasti Sokolovské pánve mohou klíčovým způsobem ovlivnit výsledky obrazové spektroskopie (Veronika Kopačková, Česká geologická služba). Ta napomáhá při nasazení HS dat důvěryhodné prostorové modelaci povrchového výskytu těch minerálů, které způsobují acidifikaci zvětralin a půd, posléze znečištění vodních objektů.

Jiné aplikace obrazové spektroskopie ukázal Jan Hanuš  (Centrum výzkumu globální změny AV ČR), počínaje zemědělství a lesnictvím, přes hydrologii po vojenství. Vlastní výzkum dokázal identifikovat počínající chronické onemocnění smrku v lesích Šumavy a Slezských Beskyd ještě před jeho vizuálními projevy.

Veřejná správa

Přece jen veselejší témata pak nabídla sekce „veřejné správy“.

Zeměměřický úřad vede evidenci státního mapového díla (Michal Traurig), ale navíc vyvíjí nástroje, které významně rozšiřují možnosti standardních kartografických nástrojů produktů Esri, jako je dokonalejší vytváření bezešvých topografických map a výřezů s obsahem podle přání zákazníka, či inteligentní vzájemný odsun liniových prvků map.

Procesy koloběhu zakomponování a výstupu digitální technické mapy (DTM) v informačním systému města Přerova (Antonín Krejčíř) inspirují dobrá řešení pro využití dat formátů DWG a DGN, jejich transformaci na gisové vrstvy shapefiles pro informační systém a opětovné případné využití v územní projektové přípravě.

Přerov disponuje sofistikovaným modelem geodatabáze s celkem 106 tematickými vrstvami.

Správa prostorových dat v IS ve sféře realit je stále rostoucím segmentem geoinformačního trhu.

Projekt AMEServer je kvalitativně novým příkladem využití GIS při údržbě a obecně managementu rozsáhlého bytového portfolia (přes 44 000 bytů) skupiny RPG RE.

O tom, jak se daří naší prostorové informační infrastruktuře, mluvila Eva Pauknerová (Český úřad zeměměřický a katastrální). Ačkoliv bylo mnoho uděláno v rámci přípravy NGII a INSPIRE, k zamnutí si rukou ještě pár kroků schází.

Nový projekt RÚIAN vede k budování registru území tak, aby efektivně umožňoval přeshraniční spolupráci.

K finálnímu cíli – slučitelnosti – nutno přistupovat po splnění řady úrovní interoperability: správní, organizační, sémantické a technické. Protiklady v legislativě přinášejí nové výzvy a svižná reakce geoinformační komunity je stále na pořadu dne.

Uživatelská sekce

Tematicky zajímavý „pel-mel“ nabídla sekce „uživatelská“.

3D modely v GIS technologii dnes umožňují realisticky nahlédnout do zaniklých sídel Česka (Přemysl Štych, Karlova Univerzita), jsou-li k dispozici staré podklady (například stabilního katastru), či ještě lépe staré fotografie.

Velké věci se dějí na orlicko-ústeckém pracovišti Národní referenční laboratoře při mapování hluku. Ačkoliv mapování a výpočtu hluku (zejména z dopravy všeho druhu) se u nás konají od 70. let 20. století, nová evropská metodiky CNOSSOS-EU má vnést do hodnocení stavu jednotné výstupy.

V ČR tato akce proběhne ve dvou etapách: nejprve na dálnicích a rychlostních silnicích, pak tamtéž plus na vybraných úsecích silnic I. třídy. Metodologickou novinkou je výzkum „sound-scape“ – neboli příjemných zvuků v krajině.

Jiný pohled na zemský „brambor“ přinášejí výpočty tíhového potenciálu Země a zpracování dat alometrických družic. Slapové jevy snad dokáží změnit nadmořské výšky lokalit na pevnině až o 50 cm. Ovšem Wo, jakožto potenciál geoidu, je nově zavedenou mezinárodní konstantou. Její aplikace se jeví užitečnou jak ve výškové letecké navigaci, tak výškovém (souřadnicovém) připojení nedostupných území.

Tečku za sekcí udělala Hana Michlová (Univerzita Palackého v Olomouci), vítězka soutěže GIS Projekt 2011, prezentací zajímavé srovnávací studie o diferenciální míře přípravy obcí Olomoucka na urbanizaci.

Tipy a triky

Ve čtvrteční sekci tipů a triků zazněla celá řada více či méně užitečných rad a doporučení.

Prezentující čerpali především z více než 2200 vyřešených případů v posledním roce.

Zbytečné je popisovat jednotlivé ukázky, zmínit je však možné například pokročilé možnosti aktualizace datových zdrojů, představení iterátorů v Model Builderu, práce s grafickými elementy, pokročilé možnosti exportu do CAD souborů nebo zajímavé možnosti kontextuální generalizace (generalizace, která posuzuje nejen generalizovaný objekt, ale také vztah vůči dalším vrstvám).

Tečka na závěr

Ti, kteří se nezúčastnili závěru konference, přišli o další zajímavosti.

V soutěži 23 posterů, hodnocených odbornou porotou v čele s Vítem Voženílkem (Univerzita Palackého v Olomouci) podle jejich tematického obsahu, technologické náročnosti a atraktivnosti formy sdělení zvítězil plakát „Měření hloubek na Labi“ dvojice Filip Jung a Lucie Mališová z firmy VARS Brno.

Za ním následovala stříbrná „3D rekonstrukce zaniklých sídel Česka“ (Přemysl Štych, Jan Jelének, Lucie Koucká, Marek Oktábec – Univerzita Karlova v Praze).

Bronz si odnesli David Čížek a Jan Franěk z České geologické služby za „využití 3D GIS při projektování vrtných prací“.

Konference se zúčastnilo 847 registrovaných návštěvníků, kteří zřetelně ocenili pořádání workshopů v komornějším prostředí menších sálů, zřízení nových tematických sekcí (např. Business Intelligence, e-Goverment) a zejména přítomnost stánku technické podpory. A dobré bylo na konci slyšet, že začátek příjemně osvěžili předřečníci, kteří GIS nemají zrovna v náplni práce. Bez snahy chválit a vyzdvihovat se sluší poděkovat za velmi povedenou konferenci!


Začátek listopadu není jen obdobím poklesu teplot a zvýšených srážkových úhrnů, ale i časem tradiční konference GIS ESRI. Devatenáctý ročník se konal ve dnech 3. a 4. listopadu 2010 v prostorách Kongresového centra v Praze.

I přes číslovku devatenáct v názvu se konference nesla ve znamení jubilea a vzpomínání, pořádající společnost ARCDATA PRAHA totiž slavila dvacet let od založení. Vzpomínkám na cestu, po které musela geoinformatika u nás v uplynulých dvou dekádách ujít, byla poprvé věnován celý blok přednášek ve druhém dni konference.

Nevyhnuli se jim ani řečníci v úvodním bloku, který po zahájení ředitele pořádající společnosti Petra Seidla otevřel náčelník Geografické služby Armády ČR Pavel Skála. Ve svém příspěvku připomenul devadesátiletou historii vojenské zeměpisné služby na našem území a pozval přítomné na prohlídku zbrusu nové druhé generace mobilní soupravy geografického zabezpečení (SGEOB), která budila pozornost před vstupem do Kongresového centra.

SGEOB

Zásadním rozdílem Soupravy geografického zabezpečení brigádní proti první generaci, jež nesla označení SOUMOP (Mobilní souprava geografického zabezpečení – více v GeoBusinessu 09/2009) a využívá ji Provinční rekonstrukční tým v afghánském Lógaru (PRT Lógar), je přesun ze samostatných kontejnerů na podvozky vojenských tater.

„Tato souprava je určená k použití jen na území České republiky. Například SOUMOP v PRT Lógar má obdobné vybavení a liší se jen umístěním v kontejnerech. Fungují tedy podobně a konkrétně v Lógaru slouží k mapování, které nelze v Afghánistánu kvůli krizové situaci provádět přímo v terénu. Máme tedy k dispozici satelitní snímky, topografické mapy vytvořené nad snímkem a snažíme se v rámci PRT mapy zdokonalovat a sbírat aktuální údaje. Každý den vyjíždějí do terénu naše jednotky a pomocí GPS a fotoaparátu sbírají data například o průjezdnosti cest či kritických bodech a překážkách. Aktualizované údaje poskytujeme zpět jednotkám, které vyjíždějí do terénu,“ vysvětlil Dušan Bortl z Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu.

Mezi hlavními řečníky byli ještě Danuše Svobodová ze Zeměměřického úřadu, Radim Tolasz s Janem Pretelem z Českého hydrometeorologického úřadu Martin Wagner z IBM, který představil projekt Chytřejší město/Chytřejší planeta v kontextu GIS.

GIS pro každého

Letošní konference posunula hranici počtu registrovaných účastníků na 850. Po obědě měli možnost v největším sále vyslechnout novinky u Esri z úst odborníků mateřské firmy i z Arcdata Praha.

Pokud vloni na stejném místě předvídal Petr Seidl u tehdy plánované verze ArcGIS 9.4 nástup GIS na web, letos se to stalo realitou, celá konference se totiž nesla v duchu cloud-computingu a integrace jednotlivých produktů ze strany ESRI, přičemž veřejně dostupný mapový portál ArcGIS.com je jednou z hlavních komponent tohoto “ekosystému”.

Pomocí ArcGIS.com můžete publikovat vytvořené mapy, nástroje nebo celé webové aplikace. Server může hostovat soubory vytvořené v desktopové aplikaci nebo jej lze propojit s ArcGIS Server. Tato možnost byla na workshopu Bernie Szukalskiho z Esri živě představena.

Dále byla ukázána tvorba vlastního mapového „mashupu” pomocí dostupných zveřejněných map a nástrojů, ve kterých lze vyhledávat. To vše lze uskutečnit přímo přes webový prohlížeč v prostředí aplikace ArcGIS.com.

Přestože jsou to pokročilé nástroje, práce s nimi vypadá jednoduše a intuitivně. Překážkou pro větší použití v Česku pro projekty velkých měřítek jsou prozatím málo podrobné podkladové mapy, tzv. „basemaps“.

ArcGIS 10

Další blok byl věnován novinkám v technologii Esri ArcGIS 10 prezentovaných odborníky ARCDATA PRAHA.

„ArcGIS 10 je vnímán jako milník a přelomová verze a to nejen množstvím nejrůznějších funkcí, ale především v novém přístupu, kterým se chce ubírat. Vyznačuje se snahou v rámci jednoho systému skloubit požadavek na rozsáhlou funkčnost a zároveň jednoduchost používání systému. To jsou dvě věci, které jsou trochu proti sobě. Chceme novou funkcionalitu, ale zároveň nechceme být přehlceni složitostí obsluhy systému. Pojem inteligentní mapa vyjadřuje snahu tuto rozsáhlou funkčnost skrýt do pozadí tak, že koncoví uživatelé z této funkčnosti sice těží, ale nejsou jí bezprostředně nuceni se zaobírat a nejsou jí obtěžováni, pokud nechtějí,“ vysvětloval Radek Kuttelwascher.

Nová verze ArcGIS přináší vedle inovací ve funkcích a vlastnostech také novinky v dokumentaci, školení či licencování.

Při předvádění novinek zaujala i taková drobnost jako je rychlost zobrazení, kdy by u rozsáhlých rastrových podkladů mělo odpadnout čekání na pomalé překreslování, jež provázelo uživatele v minulých verzích.

Mezi dalšími změnami je například inovovaný přístup k editaci dat pomocí editačních šablon, jednodušší by měla být i práce s tabulkami, funkce spjaté s analýzami rastrových dat byly sdruženy do samostatného okna Image Analysis Window a k přehledné organizaci práce na větších odděleních vznikl Workflow Manager.

Správa inženýrských sítí

V pozdním odpoledni se rozprostřel program i do ostatních sálů.

V bloku věnovaném Správě inženýrských sítí hovořil Andrew Bennet, viceprezident pro energii a utility společnosti Telvent o inteligentních sítích. V současném modelu distribučních sítí nemají distribuční společnosti stoprocentní kontrolu nad dodávkou a v některých případech nejsou schopny identifikovat výpadky.

Cílem je tedy zavést do utilit fungující kontrolní systémy a ty by měly přinést inteligentní sítě. „Naším hlavním cílem je zlepšit efektivitu a spolehlivost distribučních sítí. Investice v inteligentních sítích probíhají ve čtyřech oblastech – zlepšování správy zdrojů, které máme k dispozici. Současný systém totiž nebyl navržen tak, aby bral elektřinu z několika různých zdrojů, většinou byl napojen na velkou uhelnou elektrárnu. Další velkou oblastí je provozní efektivita. Třetí oblast je patrně důležitější v Severní Americe, protože spolehlivost v dodávkách je nízká kvůli obrovským vzdálenostem a nestálému počasí. V České republice je spolehlivost obrovská ve srovnání s velkou částí zbytku světa. Jak tedy zvýšit spolehlivost? Čtvrtá oblast je nejkontroverznější a hovoří o větší kontrole na straně zákazníka pomocí chytrých elektroměrů, který mi měří cenu energie v reálném čase a umožňuje mi změnit své návyky,“ vysvětlil Andrew Bennet a dodal: „Jak se vyhnout duplicitním sítím a dostat se k jedné inteligentní síti? Musíme uvažovat o tom, jak na každodenní bázi sbírat data, pracovat s daty, zpracovávat data a nejsystematičtější utilitou je GIS.“

Zároveň připomněl loňský výpadek v USA, který způsobil ztrátu 52 miliard dolarů. V souvislosti s tím už nevypadají investice do Smart Grid jako příliš vysoké.

Geoinformační politika a podceňování INSPIRE

Veřejná správa a eGovernment jsou oblasti, které hýbou děním na české i slovenské geoinformační scéně, na konferenci jim byly vyhrazeny tři bloky.

Již ten první, středeční, byl nabitý nejen počtem posluchačů, ale zejména množstvím informací.  Eva Kubátová v úvodu představila nově vzniklou aktivitu Ministerstva vnitra s názvem Politika státu v oblasti prostorových dat.

Státní prostorová politika by mohla být do budoucna příslibem pro lepší a snadnější koordinaci dění kolem prostorových dat. O novinkách v aktivitě s názvem DMVS, která je momentálně asi nejvíce ve středu dění, informoval Ivo Skrášek ze Zlínského kraje společně s Petrem Pavlincem z kraje Vysočina.

Naprostá většina krajů má za sebou studii proveditelnosti, které však na svoji realizaci teprve čekají. Prezentující upozornili na zajímavý fakt, že s ohledem na blížící se plánované termíny se také může stát, že na některé kraje nezbude kvalitní zpracovatel. Upozorněno bylo také na nedostatečné ukotvení v legislativě a na chybějící národní geoinformační politiku.

O praktické realizaci projektu OneGeology, který harmonizoval a sjednotil geologická data napříč Evropou v souladu se směrnicí INSPIRE informoval Robert Tomas z České geologické služby.

Eva Pauknerová na základě svých zkušeností z působení v Joint Research Institute v italské Ispře upozornila na dlouhodobé podceňování směrnice INSPIRE v České republice.

Poměrně ze široka, avšak velmi poutavě, hodnotil Jiří Hradec (CENIA) význam geoinformatiky na všech důležitých úrovních. Upozornil nejen na důležitost státní geoinformační politiky, ale také na nutnost přemýšlení, k čemu všemu a jak bude sloužit.

ENVI

Tradičně má na konferenci GIS Esri svůj prostor také rastrový GIS, kde se představují novinky z oblasti družicových dat i nástrojů pro jejich zpracování.

Lucie Patková společně s Anne-Cecile Capel představily novou verzi ENVI 4.8 a ENVI EX 2.0 jako další krok ve spojení ENVI s ArcGIS. Jeho výsledkem je integrace základních nástrojů pro zpracování rastrů do souboru nástrojů Image Analysis v prostředí ArcGIS, ale také sada nástrojů ENVI Toolbox. Ke shlédnutí bylo také nové uživatelské prostředí ENVI 5.0, jež by mělo přijít na trh v průběhu příštího roku.

Je to o vás

Letošní konference GIS Esri posunula hranici registrovaných účastníků na 845 a splnila očekávání – předvedla novinky a ukázala směr, kterým se geografické informační systémy v nejbližší budoucnosti vydají. To vše jsou však jen nástroje, které zůstávají v rukou lidí a bude na nich, jak je dokáží využít, jak ostatně zmínil ve své zdravici účastníkům konference zakladatel firmy Esri Jack Dangermond: „Je to o vás, o vaší práci a vašem odhodlání, oddání této práci, nadšení a zájmu o tuto oblast.“

Fotografie

[nggallery id=1]


Reportáž připravili: Miloslav Jančík, Jaroslav Burian, Ondřej Růžička

Fotografie: Miloslav Jančík