memorandum-dtm-2018-f

Na konferenci E-government, která se konala ve dnech 4. a 5. září 2018 v Mikulově, podepsaly všechny důležité instituce a sdružení memorandum o spolupráci při zajištění podpory vzniku Digitální technické mapy České republiky.

Digitální technická mapa České republiky má sloužit k systematické a jednotné správě geografických dat o umístění sítí elektronických komunikací a dalších infrastrukturních sítí (dále jen „technická infrastruktura“) včetně poskytování informací o technické infrastruktuře orgánům veřejné moci, vlastníkům nemovitostí, investorům a veřejnosti zejména pro územně plánovací činnost a územní a stavební řízení podle stavebního zákona a zajištění činnosti jednotného informačního místa podle zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací.

Níže podepsaní signatáři tohoto memoranda si uvědomují, že v České republice doposud neexistuje ucelený a důvěryhodný systém pro správu a využívání údajů o technické infrastruktuře na území České republiky (dále jen „DTM“), který by efektivně sloužil jak orgánům veřejné moci pro výkon jejich pravomocí v oblasti územního plánování, územního a stavebního řízení, tak také vlastníkům pozemků a nemovitostí, stavebníkům a široké veřejnosti pro ochranu jejich práv a zájmů.

Neexistence DTM zamezuje urychlení výstavby technické infrastruktury, zejména infrastruktury elektronických komunikací pro gigabitové služby, zvyšuje náklady na straně veřejné správy a soukromého sektoru a udržuje nadměrnou byrokratickou zátěž pro stavební úřady, dotčené orgány a účastníky územního nebo stavebního řízení.

Principy pro vznik digitální technické mapy

Signatáři proto podporují DTM, která bude vytvořena na následujících principech:

 • DTM bude integrální součástí elektronizace územně plánovacího, územního a stavebního řízení;
 • DTM je významným nástrojem k zefektivnění (tedy usnadnění, zkrácení a zlevnění) procesu přípravy a realizace územně plánovacího, územního a stavebního řízení pro stavebníky, tedy zejména občany a právnické osoby;
 • DTM je vhodným nástrojem k získání dalších územně analytických podkladů, nezbytných pro územně plánovací činnost nebo územní a stavební řízení;
 • DTM je nezbytným předpokladem pro efektivní využívání stávající technické infrastruktury a zároveň efektivní plánování budoucí výstavby tak, aby bylo zabráněno nadbytečným investičním překryvům a zároveň byla minimalizována administrativní zátěž stavebníka vyplývající z irelevantních žádostí o vyjádření o existenci a podmínkách ochrany technické infrastruktury;
 • DTM je efektivním nástrojem pro ochranu vlastnických a jiných práv na ochranu realizovaných, či plánovaných investic do technické infrastruktury.
 • DTM je základem pro efektivní pasportní úlohy státu i územních samospráv a jsou významným zdrojem dat a informací, zejména pro bezpečnost státu, krizové řízení a Integrovaný záchranný systém;
 • Pořizování údajů pro DTM je postaveno na principu nezvyšování stávající administrativní zátěže vlastníků technické infrastruktury. Základem jsou primárně údaje již dnes předávané úřadům územního plánování.
 • DTM je datovou bází o objektech technické infrastruktury a patří mezi základní geografická data, která jsou využívána při správních a rozhodovacích činnostech veřejné správy nebo správce technické infrastruktury.
 • Řešení DTM představuje komplexní informační systém, který slouží pro její efektivní správu a údržbu pomocí prostředků výpočetní techniky;
 • DTM obsahuje nejpodrobnější reálně dosažitelný a trvale aktualizovaný popis skutečného stavu v území, včetně technické infrastruktury v České republice a poskytuje tak nezbytné údaje, které jednoznačně vymezují její umístění v terénu;
 • DTM je upravena v legislativě tak, aby byly jasně definovány podmínky provozování a správy informačního systému a zároveň umožněn bezpečný přístup pro pořizování a využívání údajů z DTM pro různé skupiny editorů a uživatelů. DTM je výkonem přenesené působnosti státní správy s odpovídajícími finančními nároky;
 • DTM bude zákonem definováno jako jednotné digitální mapové dílo velkého měřítka včetně souvisejících služeb, které se skládá z digitálních technických map krajů, které je provozují v rámci řenesené působnosti výkonu státní správy;
 • DTM bude součástí Národního architektonického plánu ČR jako jedna z centrálních sdílených digitálních služeb eGovernmentu, kde stát nese odpovědnost za enterprise architekturu DTM v návaznosti na jiné centrální sdílené digitální služby, informační systémy (například informační systém technické infrastruktury veřejné správy) a další digitální služby eGovernmentu; legislativně bude garantováno, že právní úprava bude definovat závazný rozsah digitálních služeb poskytovaných DTM a souvisejících informačních systémů, například Informační systém technické infrastruktury veřejné správy v návaznosti na jednotné technické řešení DTM byť zajišťované v přenesené působnosti jednotlivými kraji a pro účely správy a provozu DTM bude vydána jednotná metodika.

Zapojené organizace

Seznam zapojených organizací, které se připojily k memorandu o spolupráci, je řazen abecedně, v závorce uvádíme konkrétní jméno podpisujícího.

 • Asociace krajů České republiky (Jana Vildumetzová),
 • Asociace podnikatelů v geomatice (Martin Hrdlička),
 • Česká asociace elektronických komunikací (Zdeněk Vaníček),
 • Česká asociace pro geoinformace (Karel Janečka),
 • Česká asociace provozovatelů mobilních sítí (Jiří Šuchman),
 • Česká komora architektů (Ivan Plicka),
 • Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků (Pavel Křeček),
 • Český svaz geodetů a kartografů (Václav Šanda),
 • Český telekomunikační úřad (Jaromír Novák),
 • Český úřad zeměměřický a katastrální (Karel Večeře),
 • Hospodářská komora České republiky (Irena Bartoňová Pálková),
 • ICT unie (Zdeněk Zajíček),
 • Ministerstvo pro místní rozvoj (Václav Nebeský),
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu (Ondřej Malý),
 • Ministerstvo vnitra (Jaroslav Strouhal),
 • Odborná rada pro BIM (Petr Vaněk),
 • Rada vlády pro informační společnost (Vladimír Dzurilla),
 • Svaz měst a obcí České republiky (František Lukl),
 • Svaz průmyslu a dopravy České republiky (Milena Jabůrková)

Následná opatření

Signatáři memoranda se v zájmu urychlení procesu vytvoření DTM shodují na následujících opatřeních, která je nezbytné urychleně realizovat pro vznik DTM:

1) urychleně zpracovat a předložit signatářům k připomínkám návrh právní úpravy, aby byly vytvořeny odpovídající legislativní, ekonomické a další předpoklady pro vytvoření, správu a užívání DTM. KT: nejpozději do 31. října 2018. Koordinuje a odpovídá: RVIS (Pracovní výbor pro digitálně přívětivou legislativu)

2) urychleně navrhnout a prosazovat při jednání s odpovědnými národními i unijními institucemi nalezení vhodných zdrojů pro financování vzniku DTM a pořízení dat do DTM, např. s využitím dosud nevyužitých finančních prostředků evropských strukturálních fondů (např. IROP nebo OPPIK) a zároveň připravit návrh nároku na personální zajištění a financování provozu DTM v rámci výkonu přenesené působnosti kraji. KT: nejpozději do 31. října 2018. Koordinuje a odpovídá: MMR, MPO a MV.

3) urychleně zpracovat a předložit návrh architektury a podmínek správy a provozu DTM v návaznosti na centrálně sdílené digitální služby eGovernmentu a další poskytované digitální služby. KT: nejpozději do 31. října 2018. Koordinuje a odpovídá: MV, MMR, AK ČR, ICT Unie, HK ČR, SPD

 

memorandum DTM ČR, konference E-government 2018 / GeoBusiness
Martin Hrdlička, předseda Asociace podnikatelů v geomatice, vysvětluje důležitost digitální technické mapy
memorandum DTM ČR, konference E-government 2018 / GeoBusiness
Jaroslav Strouhal podepsal memorandum za ministerstvo vnitra
memorandum DTM ČR, konference E-government 2018 / GeoBusiness
Zdeněk Zajíček z ICT unie podepisuje memorandum
memorandum DTM ČR, konference E-government 2018 / GeoBusiness
Vladimír Dzurilla z Rady vlády pro informační společnost při podpisu memoranda
memorandum DTM ČR, konference E-government 2018 / GeoBusiness
Martin Hrdlička, předseda Asociace podnikatelů v geomatice

 

foto archiv konference E-government

Dne 8. července 2015 vláda ČR usnesením č. 539 schválila akční plán geoinformační strategie České republiky.

V usnesení se ministru vnitra a předsedovi Rady vlády pro informační společnost (dále jen „Rada“) ukládá

 • v rámci Rady zřídit Pracovní skupinu pro prostorové informace do 31. prosince 2015,
 • koordinovat realizaci Akčního plánu,
 • předkládat vládě informaci o realizaci Akčního plánu k 31. červenci roku 2016, 2018 a 2020,
 • předložit vládě souhrnnou informaci o plnění Akčního plánu do 31. července 2021.

Práce na tvorbě akčního plánu GeoInfoStrategie probíhaly na základě usnesení vlády ČR ze dne 8. října 2014 č. 815 za stejných podmínek jako při tvorbě GeoInfoStrategie, tedy pod koordinací Ministerstva vnitra a za spolupráce minimálně stejných ústředních orgánů státní správy, které na tvorbě GeoInfoStrategie doposud spolupracovaly.

S ohledem na časové možnosti (termín předložení Akčního plánu vládě je 30. června 2015) byla organizační struktura projektu tvorby Akčního plánu GeoInfoStrategie ustavena transformací organizační struktury projektu tvorby GeoInfoStrategie s tím, že jednotlivé orgány byly doplněny o zástupce Ministerstva zemědělství, které se k pracím na Akčním plánu aktivně přihlásilo. Do řízení projektu se aktivně zapojila i Asociace krajů ČR.

Tvorba Akčního plánu

Tvorba Akčního plánu se více opírala o činnost Pracovních skupin. Důvodem byla nutnost hlubšího prodiskutování jednotlivých klíčových témat a identifikace kritických neznámých a problémů k řešení, na což by měly být soustředěny vstupní analýzy a koncepční návrhy řešení. S ohledem na nutnost odborně pokrýt celou řešenou problematiku byly ke třem existujícím pracovním skupinám (pro konkurenceschopnost v oblasti prostorových informací, pro Národní sadu prostorových objektů, pro globální architekturu a technická řešení) nově založeny další tři pracovní skupiny:

 • pro legislativu a služby veřejné správy (PS LSVS),
 • pro standardy a terminologii v oblasti prostorových informací (PS ST),
 • pro lidské zdroje, vzdělávání, výzkum, vývoj a inovace (PS LZVVVI),

a vedoucí pracovních skupin se zároveň stali členy Zpracovatelského týmu.

Ve finální verzi návrhu Akčního plánu jsou zapracovány připomínky obdržené v rámci mezirezortního připomínkového řízení, které bylo v období od 20. dubna 2015 do 4. května 2015.

Z 54 připomínkových míst uplatnilo 25 své připomínky, z toho 14 připomínky zásadní.

Zásadní připomínky byly projednány se zástupci připomínkových míst ve dnech 18. – 22. května 2015. Materiál byl předložen k projednání vládě bez rozporu ve stanoveném termínu.

Dokumenty Akčního plánu v PDF ke stažení:

Seznam opatření

 • O01 Zpracování komplexní analýzy stávajících právních předpisů ve vazbě na prostorové informace a přehled jejich změn
 • O02 Vypracování koncepce legislativních změn, etapizace
 • O03 Zpracování návrhu právního rámce
 • O04 Návrh institucionálního zajištění infrastruktury pro prostorové informace včetně kompetencí a rolí
 • O05 Vytvoření koordinačního a řídicího orgánu pro oblast prostorových informací
 • O06 Zpracování analýzy životních situací ve vztahu k využívání prostorových informací
 • O07 Zpracování analýzy trendů v oblasti rozvoje informační společnosti a využití prostorových informací
 • O08 Monitoring uživatelských potřeb pro rozvoj služeb veřejné správy
 • O09 Zvyšování povědomí o službách informační společnosti využívajících prostorová data
 • O10 Zpracování analýzy inovačního potenciálu tvorby, správy a využívání prostorových informací pro podporu konkurenceschopnosti
 • O11 Zpracování analýzy a návrh variant řešení Národního geoportálu (NGP)
 • O12 Vybudování Národního geoportálu
 • O13 Podpora využití prostorových informací v životních situacích
 • O14 Posilování možností využití prostorových dat v ČR pro služby určené osobám se zdravotním postižením
 • O15 Zpracování analýzy prostorových informací a principů jejich správy v informačních systémech veřejné správy
 • O16 Připravit a publikovat klíčové sady prostorových dat jako otevřená data
 • O17 Vypracovat základní metodiku pro publikování prostorových informací ve formě otevřených dat
 • O18 Definovat principy jednoznačné identifikace objektů prostorových dat nejen pro účely NaSaPO
 • O19 Zpracování návrhu základní doménové architektury správy a využívání prostorových informací v ČR
 • O20 Vymezit role VS a KS v oblasti pořizování, správy a údržby prostorových dat
 • O21 Stanovení správců NIPPI, NaSaPO a NGP
 • O22 Definice vazeb prostorových informací souvisejících s výkonem veřejné správy na globální architekturu eGovernmentu
 • O23 Zajistit zařazení NaSaPO a NIPPI mezi kmenové projekty eGovernmentu
 • O24 Zpracování základní analýzy požadavků vybraných agend veřejné správy na využívání prostorových dat
 • O25 Zpracování koncepce technických principů správy a využívání prostorových informací
 • O26 Vypracování dokumentace vývoje klíčových infrastruktur pro prostorové informace v ČR v časových verzích 2016 a 2020
 • O27 Zpracování studie proveditelnosti Národní integrační platformy pro prostorové informace (NIPPI)
 • O28 Zpracování studie proveditelnosti IS NaSaPO
 • O29 Realizace Národní integrační platformy pro prostorové informace
 • O30 Zajištění centrální evidence stávajících a připravovaných projektů v oblasti prostorových informací
 • O31 Zpracování metodiky a pravidel začleňování komerčních prostorových dat do komplexu prostorových informací VS
 • O32 Zřízení a zajištění provozu informačního a osvětového portálu o národní infrastruktuře pro prostorové informace
 • O33 Rozpracování modelových případů využití prostorových informací ve veřejných i komerčních službách
 • O34 Definice a návrh legislativního ukotvení objektů NaSaPO
 • O35 Rámcové vymezení objektů NaSaPO včetně referenčních atributů
 • O36 Stanovení jednotného referenčního polohového a výškového souřadnicového systému včetně způsobů transformace.
 • O37 Vypracování analytického návrhu modelu financování datového fondu klíčových prostorových informací
 • O38 Zpracování koncepce NaSaPO (rámec opatření pro subopatření O34, O36, O40, O41, O61)
 • O39 Zpracování Implementačního plánu přípravy a spuštění IS NaSaPO a zajištění toků prostorových dat do IS NaSaPO
 • O40 Institucionální, organizační a finanční zajištění NaSaPO
 • O41 Vytvoření metodiky správy a využívání NaSaPO
 • O42 Vytvoření národních technických specifikací služeb nad prostorovými daty a metadaty
 • O43 Zpracování návrhu omezujících a usměrňujících pravidel pro oblast prostorových informací.
 • O44 Zpracování analýzy datových sad, metadat a funkčností, shromážděných v rámci implementace INSPIRE
 • O45 Zpracování analýzy situace lidských zdrojů v oblasti prostorových informací na trhu práce a jejich využití
 • O46 Příprava kvalifikačních a hodnoticích standardů pro odborníky v oblasti prostorových informací
 • O47 Příprava klasifikace pracovních činností v oblasti prostorových informací
 • O49 Příprava systému specifických vzdělávacích aktivit v souvislosti s technologickým rozvojem NIPI
 • O50 Realizace systému vzdělávacích aktivit v oblasti prostorových informací
 • O51 Zřízení oborové komise pro další vzdělávání v oblasti prostorových informací
 • O52 Zpracování analýzy zahraničních a národních kurikul (učebních osnov) v oblasti prostorových informací
 • O53 Zakotvení principu certifikace ověření kvality prostorových informací do právního řádu
 • O54 Stanovení podmínek pro odbornou způsobilost pro udělování certifikace pro ověřování kvality prostorových dat
 • O55 Realizace vzdělávání pro dosažení odborné způsobilosti pro udělování certifikace pro ověřování kvality prostorových dat
 • O56 Definice prioritních směrů výzkumu, vývoje a inovací v oblasti prostorových informací
 • O57 Příprava návrhu koordinace a sdílení výzkumných kapacit v oblasti prostorových informací
 • O58 Posilování spolupráce VS s akademickým a neziskovým sektorem v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v oblasti prostorových informací
 • O60 Příprava systému komplexních vzdělávacích aktivit pro oblast prostorových informací
 • O61 Terminologické a věcné vymezení objektů NaSaPO
 • O62 Konsolidace infrastruktur prostorových dat v resortu dopravy
 • O63 Analýza a optimalizace životního cyklu projektové dokumentace staveb (PDS) jako zdroje a konzumenta prostorových dat metodou BIM
 • O64 Tvorba strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v resortu zemědělství
 • O65 Rozvoj RÚIAN (RÚIAN 2014+)
 • O66 Rozvoj ZABAGED (ZABAGED 2014+)
 • O67 Rozvoj a pokračování aktivit projektu Digitální mapa veřejné správy (DMVS 2014+)
 • O68 Studie proveditelnosti Registru technické infrastruktury
 • O69 Rozvoj infrastruktury pro prostorové informace v resortu Ministerstva životního prostředí
 • O70 Zajištění správy a rozvoje Vojenského informačního systému o území (VISÚ) pro potřeby obrany státu
 • O72 Zapojení do mezinárodních projektů v oblasti prostorových informací
 • O73 Zajištění rozvoje a pokračování perspektivních projektů správy prostorových dat a jejich rozvoje
 • O74 Implementace a optimalizace interních procesů Policie ČR vedoucích k naplnění cílů Strategie (využívaných pro podporu rozhodování při zabezpečení vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku).
 • O75 Vypracování funkčního modelu financování datového fondu klíčových prostorových informací
 • O76 Implementace směrnice INSPIRE
 • O77 Propojení služeb Portálu veřejné správy na služby související s prostorovými informacemi

Pozn.: Opatření s čísly 48, 59 a 71 v přehledu nejsou.