Koncepce metody BIM v České republice
BIM

Kolik by se s BIM dalo ušetřit na stavebních zakázkách?Zavádění metody BIM do stavebnictví je strategická záležitost na úrovni státu.

Předpokládá se, že metoda BIM (Building Information Management) se stane běžným způsobem realizace zakázek ve stavebnictví, a to jak soukromých i veřejných.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo v září 2017 54stránkovou publikaci s názvem „Koncepce zavádění metody BIM v České republice“.

Obsah publikace

Obecně o BIM

 • Co je to BIM
 • Dlouhodobé přínosy používání BIM
 • Využití BIM při zadávání, navrhování, provádění a provozování/správě staveb
 • Životní cyklus stavby
 • Specifika pro dopravní stavby a další druhy infrastrukturních a speciálních staveb

Analýza současného stavu

 • Zavádění BIM v Evropě
 • Zavádění BIM v ČR

Klíčová témata týkající se BIM

 • Stavebnictví 4.0
 • Model BIM
 • Požadavky na vlastnosti stavebních výrobků a stavebních prvků pro tvorbu informačního modelu stavby
 • Obsah dokumentace BIM
 • BIM ve vztahu k rozpočtům, nákladům a harmonogramu stavby
 • BIM a Facility Management (FM)
 • Vazba na geografické informační systémy (GIS)
 • Normy, technické standardy
 • Vlastnictví, autorská práva
 • Povinnost /dobrovolnost používání BIM
 • Zadávání veřejných zakázek
 • Vzdělávání
 • Pilotní projekty

Plán postupného zavádění BIM v ČR

 • Harmonogram doporučených opatření
 • Odpovědnost za plnění opatření
 • Právní předpisy související se zavedením BIM
 • Odhad nároků na finanční zdroje

Kolik by s pomocí BIM dalo ušetřit na zakázkách?

Na straně 6 autoři koncepce uvádějí předpokládanou úsporu nákladů za celý životní cyklus stavebního díla.

Z průzkumů v evropských zemích činí uváděná úspora díky použití metody BIM 20 % z celkových nákladů na celý životní cyklus stavby (zdroj: UK Project Case Studies 2004 pro normu BS1192:2007). Úspora v rámci pořizovaní nových nebo změn dokončených staveb (rekonstrukce) veřejné správy by mohla být následující:

Veřejné zakázky (VZ) na stavební práce v roce 2015 (kompletní údaje za rok 2016 nebyly v době tvorby Koncepce k dispozici) činily 118,7 mld. Kč/rok (zdroj: informační systém o VZ). Úspora 20 % by tedy v případě veřejných stavebních zakázek činila cca 23,7 mld. Kč ročně. Tato úspora je optimistickou variantou úspor očekávaných v rámci zavedení metody BIM u veřejných zakázek. Jedná se zejména o snížení rizika vzniku dodatečných nákladů z důvodu položek neuvedených v rozpočtu.

Základní rozdělení nákladů na stavbu během jejího životního cyklu je uvedeno v kapitole 5.6. Náklady na fázi navrhování činí cca 2 %, na realizaci stavby 34 % a na správu a údržbu 64 %.

Za předpokladu, že 34% podíl nákladů na realizaci nových staveb je výše uvedených 118,7 mld. Kč (za sledované období roku 2015), představuje 64 % na správu a údržbu více než 223 mld. Kč. Při předpokládané průměrné životnosti staveb 50 let se pohybuje částka na jejich správu a údržbu ve výši 4,4 mld. Kč. Při uváděné 20% úspoře, díky zavedení metody BIM, lze předpokládat roční úsporu při správě a údržbě staveb pořízených v roce 2015 přibližně ve výši 880 mil. Kč.

Při posuzování celkových nákladů na životní cyklus stavby činí podíl na provozování cca 64 %. V roce 2016 evidoval Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM, zdroj: www.uzsvm.cz, Výroční zpráva za rok 2016) státní majetek celkem v hodnotě přesahující 18,6 mld. Kč, z toho bylo k 31. 12. 2016 v majetku státu (veřejné správy) evidováno 3 163 budov, u nichž výdaje za správu a údržbu činily ročně přibližně 3,3 mld. Kč.

PDF dokumentu Koncepce zavádění metody BIM v České republice