BIM

Kolik by se s BIM dalo ušetřit na stavebních zakázkách?

Koncepce metody BIM v České republice

Zavádění metody BIM do stavebnictví je strategická záležitost na úrovni státu.

Předpokládá se, že metoda BIM (Building Information Management) se stane běžným způsobem realizace zakázek ve stavebnictví, a to jak soukromých i veřejných.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo v září 2017 54stránkovou publikaci s názvem „Koncepce zavádění metody BIM v České republice“.

Obsah publikace

Obecně o BIM

 • Co je to BIM
 • Dlouhodobé přínosy používání BIM
 • Využití BIM při zadávání, navrhování, provádění a provozování/správě staveb
 • Životní cyklus stavby
 • Specifika pro dopravní stavby a další druhy infrastrukturních a speciálních staveb

Analýza současného stavu

 • Zavádění BIM v Evropě
 • Zavádění BIM v ČR

Klíčová témata týkající se BIM

 • Stavebnictví 4.0
 • Model BIM
 • Požadavky na vlastnosti stavebních výrobků a stavebních prvků pro tvorbu informačního modelu stavby
 • Obsah dokumentace BIM
 • BIM ve vztahu k rozpočtům, nákladům a harmonogramu stavby
 • BIM a Facility Management (FM)
 • Vazba na geografické informační systémy (GIS)
 • Normy, technické standardy
 • Vlastnictví, autorská práva
 • Povinnost /dobrovolnost používání BIM
 • Zadávání veřejných zakázek
 • Vzdělávání
 • Pilotní projekty

Plán postupného zavádění BIM v ČR

 • Harmonogram doporučených opatření
 • Odpovědnost za plnění opatření
 • Právní předpisy související se zavedením BIM
 • Odhad nároků na finanční zdroje

Kolik by s pomocí BIM dalo ušetřit na zakázkách?

Na straně 6 autoři koncepce uvádějí předpokládanou úsporu nákladů za celý životní cyklus stavebního díla.

Z průzkumů v evropských zemích činí uváděná úspora díky použití metody BIM 20 % z celkových nákladů na celý životní cyklus stavby (zdroj: UK Project Case Studies 2004 pro normu BS1192:2007). Úspora v rámci pořizovaní nových nebo změn dokončených staveb (rekonstrukce) veřejné správy by mohla být následující:

Veřejné zakázky (VZ) na stavební práce v roce 2015 (kompletní údaje za rok 2016 nebyly v době tvorby Koncepce k dispozici) činily 118,7 mld. Kč/rok (zdroj: informační systém o VZ). Úspora 20 % by tedy v případě veřejných stavebních zakázek činila cca 23,7 mld. Kč ročně. Tato úspora je optimistickou variantou úspor očekávaných v rámci zavedení metody BIM u veřejných zakázek. Jedná se zejména o snížení rizika vzniku dodatečných nákladů z důvodu položek neuvedených v rozpočtu.

Základní rozdělení nákladů na stavbu během jejího životního cyklu je uvedeno v kapitole 5.6. Náklady na fázi navrhování činí cca 2 %, na realizaci stavby 34 % a na správu a údržbu 64 %.

Za předpokladu, že 34% podíl nákladů na realizaci nových staveb je výše uvedených 118,7 mld. Kč (za sledované období roku 2015), představuje 64 % na správu a údržbu více než 223 mld. Kč. Při předpokládané průměrné životnosti staveb 50 let se pohybuje částka na jejich správu a údržbu ve výši 4,4 mld. Kč. Při uváděné 20% úspoře, díky zavedení metody BIM, lze předpokládat roční úsporu při správě a údržbě staveb pořízených v roce 2015 přibližně ve výši 880 mil. Kč.

Při posuzování celkových nákladů na životní cyklus stavby činí podíl na provozování cca 64 %. V roce 2016 evidoval Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM, zdroj: www.uzsvm.cz, Výroční zpráva za rok 2016) státní majetek celkem v hodnotě přesahující 18,6 mld. Kč, z toho bylo k 31. 12. 2016 v majetku státu (veřejné správy) evidováno 3 163 budov, u nichž výdaje za správu a údržbu činily ročně přibližně 3,3 mld. Kč.

PDF dokumentu Koncepce zavádění metody BIM v České republice